Polityka prywatności

SKLEP INTERNETOWY SKLEP24IP – POLITYKA PRYWATNOŚCI

(ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep24ip.pl (Sklep Internetowy) jest PS SERWIS Piotr Skórski z siedzibą w Świdnicy (58-100), al. Niepodległości 16, numer NIP: 8841013063.

Dane kontaktowe Administratora: kontakt@sklep24ip.pl, tel. 221 221 022.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele oraz zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Dane osobowe podawane są przez użytkownika w ramach Sklepu Internetowego dobrowolnie, przy czym w określonych przypadkach jest to konieczne dla wykonania umowy zawieranej w ramach Sklepu Internetowego lub wykonania przez Administratora spoczywających na nim wymogów ustawowych.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą, w szczególności zapewniamy, że przetwarzanie danych następuje przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo:

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowania. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Co istotne, nie w każdym przypadku przysługują Państwo wszystkie wskazane powyżej uprawnienia, a RODO wskazuje, kiedy mogą Państwo z danego uprawnienia skorzystać.

W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo się skontaktować z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną do Administratora na dane wskazane w pkt. I Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

PODSTAWY, CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy lub podjęcie

działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP

Marketing bezpośredni

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż prze okres przedawnienia roszczeń

w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej

przez Administratora działalności gospodarczej.

Adres poczty elektronicznej

Marketing (w przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie w tym zakresie)

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie

Jej danych w tym celu.

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

Imię i nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP24IP

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych z Państwem umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. firma kurierska, firma transportowa, podmiot obsługujący płatności online, dostawca oprogramowania czy podmiot serwisujący sprzęt).

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Co istotne, przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku oraz nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

Kurierzy, przewoźnicy, firmy transportowe i uczestniczące w procesie wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia na rzecz Klienta;

Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. Może również się zdarzyć, że użytkownik w celu dokonania płatności zostanie przekierowany na stronę internetową podmiotu trzeciego. W takim przypadku rekomendujemy zapoznanie się z polityka prywatności takiego podmiotu;

Dostawcy usług informatycznych i technicznych dla Administratora – w takich wypadkach Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności;

Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych – zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. W takich przypadkach Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Możemy korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane przez nas na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy realizacji zamówienia.

Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu czy przesłanie propozycji zakupów, które mogą odpowiadać preferencjom danej osoby, przy czym w każdym razie to dana osoba podejmuje decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanych propozycji.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego, np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy przez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.

Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera czy na karcie pamięci urządzenia mobilnego.

Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: (i) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym, (ii) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, (iii) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania lub (iv) prowadzenia anonimowych statystyk Sklepu Internetowego.

Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików Cookies).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.