Produkty ze sklepu SKLEP24IP objęte są 24 miesięczną gwarancją.
Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji w systemie EasyProtect o dodatkowe 1, 2 lub 3 lata.

Sprzęt jest objęty gwarancją w autoryzowanym serwisie producenta, czyli firmie KONTEL.

KONTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
NIP: 521-012-70-34

Proszę zgłaszać sprzęt do serwisu formularzem RMA pod tym linkiem: RMA

Regulamin napraw serwisowych KONTEL

Naprawy gwarancyjne - wykonywane są bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta (np. dla Plantronics https://www.plantronics.com/pl/support/warranty/ea-warranty.jsp). Naprawy realizowane są ściśle wg wymogów producentów sprzętu. Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia do serwisu sprzętu, dokumentów gwarancyjnych oraz kopii dowodu zakupu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji, jeżeli:

    Nastąpiła ingerencja w sprzęt osób nieuprawnionych do jego naprawy,
    Sprzęt jest uszkodzony mechanicznie,
    Stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu, opisanym w instrukcji użytkownika,
    Sprzęt jest uszkodzony w wyniku działania siły wyższej lub wpływów środowiskowych,
    Brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających pochodzenie produktu (karta gwarancyjna lub numer gwarancyjny na opakowaniu oraz kopia dowodu zakupu).

Naprawy pogwarancyjne - przekazujący sprzęt do naprawy lub wysyłający sprzęt za pośrednictwem kuriera Klient akceptuje warunki wykonania usług serwisowych przez Serwis KONTEL.

    Koszt ekspertyzy i wyceny naprawy wynosi do 150,00 zł netto. Ekspertyza i wycena kosztów naprawy ważna jest 30 dni od daty jej wykonania.
    Naprawy do kwoty 250,00 zł netto wykonywane są bez dodatkowego potwierdzania wyceny przez Klienta.
    Naprawy wycenione na więcej niż 250 zł netto muszą być potwierdzone - wymagana jest pisemna zgoda Klienta na wykonanie naprawy odpłatnej, z czytelnym podpisem osoby akceptującej. Dopuszcza się wyrażenie zgody w formie elektronicznej (email, formularz serwisowy www).
    Wadliwe moduły wymienione podczas naprawy są wydawane Klientowi tylko na jego żądanie wyrażone przy przyjmowaniu sprzętu do naprawy. Jeśli takowe nie nastąpi wymienione części przekazywane są do utylizacji.

Postanowienia dodatkowe:

    Serwis KONTEL nie ponosi odpowiedzialności za dane na nośnikach pamięci przekazane ze sprzętem do naprawy oraz ustawienia użytkownika, które mogą zostać utracone podczas naprawy (przywrócenie ustawień fabrycznych).
    Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.
    W przypadku napraw nie objętych gwarancją, serwis KONTEL zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi w przypadku, gdy producent nie przewiduje danego typu naprawy lub gdy komponenty niezbędne do wykonania naprawy nie są dostępne.
    Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu z serwisu po naprawie jest oryginał potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy.
    Klient zobligowany jest do odbioru sprzętu z serwisu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. Nieodebranie sprzętu przez okres 30 dni od dnia wezwania oznacza, że Klient z własnej woli zbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność sprzętu przechodzi na podmiot prowadzący Serwis KONTEL, który obejmuje go w posiadanie. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanej naprawy i magazynowania.
    W przypadku sprzętu zakupionego począwszy od 25 grudnia 2014 r.,  po dostarczeniu w ramach gwarancji sprzętu wolnego od wad zamiast wadliwego albo w razie dokonania istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. W przypadku, gdy w ramach gwarancji nie dokonano istotnej naprawy sprzętu, gwarancja ulega przedłużeniu jedynie o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją nie można było z niego korzystać.
    W przypadku sprzętu zakupionego przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie znajdują warunki gwarancji z daty sprzedaży.
    W ramach dokonania pozagwarancyjnej wymiany sprzętu na nowy wymieniony sprzęt KONTEL nie udziela dodatkowej gwarancji. W szczególności zastosowania nie znajduje art. 581 Kodeksu Cywilnego, a terminy wykonywania uprawnień z rękojmi i gwarancji biegną od pierwotnej daty zakupu sprzętu.