Na výrobky z obchodu SKLEP24IP se vztahuje záruka 24 měsíců.

Na zařízení se vztahuje záruka v autorizovaném servisu výrobce, tj. společnosti KONTEL.

KONTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Ulice Rakowiecka 30, 02-528 Varšava, Polsko
NIP: 521-012-70-34

Zařízení nahlaste k servisu pomocí formuláře RMA pod tímto odkazem: RMA

Předpisy pro opravy KONTEL

Záruční opravy - jsou prováděny bezplatně, s výjimkou případů uvedených v záručních podmínkách výrobce (např. pro Plantronics https://www.plantronics.com/pl/support/warranty/ea-warranty.jsp). Opravy se provádějí přísně v souladu s požadavky výrobců zařízení. Doba záruční opravy začíná běžet od okamžiku, kdy jsou zařízení, záruční doklady a kopie dokladu o koupi doručeny do servisu. Servisní středisko si vyhrazuje právo odmítnout provedení bezplatné opravy v rámci záruky, pokud:

    Do zařízení zasáhly osoby, které nejsou oprávněny k jeho opravě,
    Zařízení je mechanicky poškozeno,
    Zjištěné poškození je důsledkem provozu, který neodpovídá zamýšlenému použití zařízení, jak je popsáno v návodu k použití,
    Zařízení je poškozeno v důsledku vyšší moci nebo vlivů prostředí,
    Chybí požadované dokumenty potvrzující původ výrobku (záruční list nebo záruční číslo na obalu a kopie dokladu o koupi).

Pozáruční opravy - předáním zařízení do opravy nebo zasláním zařízení kurýrem zákazník akceptuje podmínky servisu KONTEL.

    Náklady na znalecký posudek a ocenění opravy činí až 150,00 PLN netto. Odborný posudek a odhad nákladů na opravu je platný 30 dní od data jeho vyhotovení.
    Opravy do výše 250,00 PLN netto se provádějí bez dodatečného potvrzení ocenění zákazníkem.
    Opravy v hodnotě vyšší než 250,00 PLN netto musí být potvrzeny - je nutný písemný souhlas zákazníka s opravou za úplatu s čitelným podpisem přebírající osoby. Elektronický souhlas (e-mail, formulář webové služby) je přijatelný.
    Vadné moduly vyměněné při opravě jsou zákazníkovi vydány pouze na základě žádosti vyjádřené při převzetí zařízení do opravy. Pokud se tak nestane, vyměněné díly se předají k likvidaci.

Další ustanovení:

    Servis KONTEL neodpovídá za data na paměťových médiích předaných se zařízením k opravě a za uživatelská nastavení, která mohou být během opravy ztracena (obnova továrního nastavení).
    Zákazník předáním zařízení do opravy prohlašuje, že dané zařízení je jeho majetkem nebo že má plné právo s ním nakládat.
    V případě oprav, na které se nevztahuje záruka, si servis KONTEL vyhrazuje možnost odstoupit od provedení servisu v případě, že výrobce daný typ opravy nepředpokládá nebo pokud nejsou k dispozici komponenty potřebné k provedení opravy.
    Dokladem, který opravňuje k vyzvednutí zařízení ze servisního střediska KONTEL po opravě, je originál potvrzení o převzetí zařízení do opravy.
    Zákazník je povinen vyzvednout si zařízení v servisním středisku do 14 dnů od data první výzvy k vyzvednutí. Nevyzvednutí zařízení po dobu 30 dnů ode dne výzvy znamená, že se zákazník dobrovolně zbavil vlastnictví zařízení jako movité věci tím, že ji opustil ve smyslu článku 180 občanského zákoníku. Na základě článku 181 občanského zákoníku přechází vlastnictví zařízení na poskytovatele služeb KONTEL, který jej přebírá do svého vlastnictví. Současně je zákazník povinen uhradit náklady na provedenou opravu a skladování.
    V případě zařízení zakoupeného od 25. prosince 2014 po dodání zařízení bez závad místo vadného nebo v případě významných oprav zařízení se zárukou běží záruční doba znovu od okamžiku dodání zařízení bez závad nebo vrácení opraveného zařízení. Pokud zařízení nebylo v rámci záruky podstatně opraveno, prodlužuje se záruka pouze o dobu, po kterou nebylo možné zařízení v důsledku závady, na kterou se vztahuje záruka, používat.
    Pro zařízení zakoupené před 25. prosincem 2014 platí záruční podmínky od data prodeje.
    Při mimozáruční výměně vyměněného zařízení neposkytuje společnost KONTEL žádnou další záruku. Zejména se nepoužije článek 581 občanského zákoníku a lhůty pro uplatnění práv ze záruky a ručení běží od původního data nákupu zařízení.