Na výrobky SKLEP24IP sa vzťahuje 24-mesačná záruka.

Na zariadenie sa vzťahuje autorizovaný servis výrobcu, t. j. KONTEL.

KONTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Ulice Rakowiecka 30, 02-528 Varšava, Poľsko
NIP: 521-012-70-34

Zariadenie nahláste na servis pomocou formulára RMA na tomto odkaze: RMA

Predpisy pre opravy KONTEL

Záručné opravy - vykonávajú sa bezplatne, s výnimkou prípadov uvedených v záručných podmienkach výrobcu (napr. pre Plantronics https://www.plantronics.com/pl/support/warranty/ea-warranty.jsp). Opravy sa vykonávajú prísne v súlade s požiadavkami výrobcov zariadení. Záručná doba opravy začína plynúť od okamihu doručenia zariadenia, záručných dokladov a kópií dokladu o kúpe do servisného strediska. Servisné stredisko si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie bezplatnej záručnej opravy, ak:

    Do zariadenia zasahovali osoby, ktoré nie sú oprávnené ho opravovať,
    Zariadenie je mechanicky poškodené,
    Zistené poškodenie je výsledkom prevádzky, ktorá nezodpovedá zamýšľanému použitiu zariadenia, ako je opísané v návode na obsluhu,
    Zariadenie je poškodené v dôsledku vyššej moci alebo vplyvov prostredia,
    Chýbajú požadované doklady potvrdzujúce pôvod výrobku (záručný list alebo číslo záruky na obale a kópia dokladu o kúpe).

Pozáručné opravy - odovzdaním zariadenia do opravy alebo zaslaním zariadenia kuriérom zákazník akceptuje servisné podmienky spoločnosti KONTEL.

    Náklady na znalecký posudok a ocenenie opravy sú do 150,00 PLN netto. Odborný posudok a odhad nákladov na opravu je platný 30 dní od dátumu jeho vypracovania.
    Opravy do výšky 250,00 PLN netto sa vykonávajú bez dodatočného potvrdenia ocenenia zákazníkom.
    Opravy nad 250,00 PLN netto musia byť potvrdené - vyžaduje sa písomný súhlas zákazníka s opravou za úhradu s čitateľným podpisom osoby, ktorá opravu preberá. Elektronický súhlas (e-mail, formulár webovej služby) je prijateľný.
    Chybné moduly vymenené počas opravy sa zákazníkovi vydajú len na základe žiadosti vyjadrenej pri prevzatí zariadenia do opravy. Ak sa tak nestane, vymenené diely sa odovzdajú na likvidáciu.

Ďalšie ustanovenia:

    Servis KONTEL nezodpovedá za údaje na pamäťovom médiu odovzdanom so zariadením na opravu a za používateľské nastavenia, ktoré sa môžu počas opravy (obnovenie továrenských nastavení) stratiť.
    Odovzdaním zariadenia do opravy zákazník vyhlasuje, že zariadenie je jeho vlastníctvom alebo že má plné právo s ním disponovať.
    V prípade opráv, na ktoré sa nevzťahuje záruka, si servis KONTEL vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie servisu, ak výrobca nepredpokladá daný typ opravy alebo ak nie sú k dispozícii komponenty potrebné na vykonanie opravy.
    Originál potvrdenia o prevzatí opravovaného zariadenia je doklad, ktorý oprávňuje na prevzatie zariadenia zo servisného strediska KONTEL po oprave.
    Zákazník je povinný vyzdvihnúť zariadenie zo servisného strediska do 14 dní odo dňa prvej výzvy na vyzdvihnutie. Nevyzdvihnutie zariadenia počas 30 dní odo dňa výzvy znamená, že zákazník sa dobrovoľne zbavil vlastníctva zariadenia ako hnuteľného majetku tým, že sa ho vzdal v zmysle článku 180 Občianskeho zákonníka. V súlade s článkom 181 Občianskeho zákonníka prechádza vlastníctvo zariadenia na poskytovateľa služieb KONTEL, ktorý ho prevezme do vlastníctva. Zákazník je zároveň povinný uhradiť náklady na vykonanú opravu a skladovanie.
    V prípade zariadení zakúpených od 25. decembra 2014 po dodaní bezchybného zariadenia namiesto chybného zariadenia alebo v prípade väčšej opravy zariadenia v záruke začína záručná doba plynúť znova od momentu dodania bezchybného zariadenia alebo vrátenia opraveného zariadenia. Ak zariadenie nebolo v rámci záruky podstatne opravené, záruka sa vzťahuje len na obdobie, počas ktorého sa zariadenie nemohlo používať v dôsledku závady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
    Pre zariadenia zakúpené pred 25. decembrom 2014 platia záručné podmienky od dátumu predaja.
    Spoločnosť KONTEL neposkytuje žiadnu ďalšiu záruku na mimozáručnú výmenu vymeneného zariadenia. Predovšetkým sa neuplatňuje článok 581 občianskeho zákonníka a lehoty na uplatnenie práv zo záruky a zodpovednosti za škodu začínajú plynúť od pôvodného dátumu nákupu zariadenia.