INFORMÁCIE

TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB SPOLOČNOSŤOU PS SERWISSprávcom osobných údajov je spoločnosť PS SERWIS so sídlom v Poľsku, v Świdnici (58-100), al. Niepodległości 16, identifikačné číslo daňovníka (NIP): 8841013063. Kontaktné údaje správcu: kontakt@sklep24ip.pl, telefón +48 221 221 022.Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom poskytovania služieb na základe údajov, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO) a v rozsahu, v akom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Správcu (článok 6 ods. 1 písm. c) RODO) a na splnenie oprávnených záujmov Správcu (prešetrovanie nárokov a obrana proti nárokom (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO).

Záleží nám na vašich osobných údajoch a radi by sme vás informovali, že ich nebudeme spracúvať automatizovanými prostriedkami ani ich nebudeme profilovať.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, hoci je nevyhnutné na to, aby sme mohli poskytovať služby alebo plniť zmluvu vo váš prospech.

V situáciách uvedených v nariadení RODO máte právo: (i) na prístup a opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov, ktoré ste poskytli, právo namietať, žiadať o ukončenie spracúvania a prenosnosť údajov, ako aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním (ak sa spracúvanie vykonáva na základe vášho súhlasu) a (ii) podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov).

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby a na uplatnenie prípadných nárokov.

Predpokladané kategórie príjemcov vašich osobných údajov: subjekt poskytujúci účtovné služby spoločnosti PS SERVICE, subjekty zabezpečujúce servis zariadení a kuriéri a poskytovatelia poštových služieb.