Podmienky a pravidlá

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SKLEP24IP

§ 1 Všeobecné informácie

1) Prevádzkovateľom internetového obchodu SKLEP24IP (ďalej len "internetový obchod"), ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.sklep24ip.pl, je spoločnosť PS SERWIS so sídlom v Świdnici, Poľsko, al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica, REGON: 890699284, NIP: PL8841013063, e-mail: kontakt@sklep24ip.pl.

Tieto zmluvné podmienky stanovujú podmienky používania internetového obchodu zákazníkmi a/alebo používateľmi.

§ 2 Definície

1) Zákazník - znamená akúkoľvek osobu, ktorá si prezerá obsah internetového obchodu, a akúkoľvek osobu, ktorá si v internetovom obchode zakúpila tovar alebo služby.

2) Používateľ - znamená Spotrebiteľa alebo Podnikateľa, ktorý má v Internetovom obchode vytvorené Konto umožňujúce podávanie obchodných ponúk.

(3) Spotrebiteľ - znamená spotrebiteľa v zmysle ustanovení zákona z 23. apríla 1964. - Občiansky zákonník. 4.

(4) Podnikateľ - znamená podnikateľa v zmysle ustanovení zákona z 23. apríla 1964. - Občiansky zákonník. 5.

5. Účet - znamená prístup k službe poskytovanej elektronicky, ktorá umožňuje zadávanie objednávok.

6. Odberné miesta - všetky miesta definované spoločnosťou PS SERVICE ako miesta dodania tovaru, kde si zákazník môže zakúpený tovar vyzdvihnúť.

7. Predajne PS SERVICE - priame predajné miesta patriace spoločnosti PS SERVICE. Predajne PS SERVICE môžu pôsobiť ako miesta vyzdvihnutia po tom, ako ich o tom spoločnosť PS SERVICE riadne informuje.

8) Partnerské obchody - označované aj ako PS SERWIS Partner. Priame predajné miesta, ktoré nepatria do PS SERWIS. Partnerské salóny sú vo vlastníctve tretích strán/subjektov. Partnerské salóny môžu pôsobiť ako miesta vyzdvihnutia po tom, ako PS SERWIS vloží príslušné informácie.

9) Služby - finančné alebo poisťovacie služby, ktoré dopĺňajú nakupovaný tovar.

10. poskytovatelia služieb - znamenajú subjekty finančného trhu v zmysle ustanovení zákona z 5. augusta 2015 o vybavovaní sťažností subjektmi finančného trhu a finančným ombudsmanom.

§ 3 Technické požiadavky

(1) Používanie internetového obchodu vyžaduje: používanie zariadenia, ktoré umožňuje zobrazovať webové stránky a vykonávať na nich akcie, pripojenie k internetu a webový prehliadač a aktívnu e-mailovú schránku, ktorá umožňuje prijímať správy s veľkosťou maximálne 5 MB.

(2) Objednávku je možné zadať takto:

(a) Vykonaním všetkých krokov potrebných na zadanie objednávky bez registrácie v internetovom obchode.

b) Podanie objednávky bez predchádzajúcej registrácie v internetovom obchode vyžaduje uvedenie potrebných údajov, ako sú: meno, priezvisko, aktuálna e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa miesta, kde má byť tovar vyzdvihnutý (v prípade podnikateľov aj firma a DIČ). Platnosť takto zadanej objednávky môže závisieť od mechanizmov na potvrdenie totožnosti kliknutím na odkaz zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní objednávky.

(3) Poskytnutie údajov a vykonanie krokov v Internetovom obchode podľa § 3 ods. 2 umožňuje využívanie Služieb.

(4) Internetový obchod si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o poskytnutie ďalších údajov a vykonanie krokov potrebných na dokončenie objednávky, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom odseku.

5. Používanie webovej stránky internetového obchodu nezákonným spôsobom, najmä porušovanie osobnostných práv tretích osôb a záujmov spoločnosti PS SERVICE, ako aj poskytovanie obsahu nezákonnej povahy je zakázané.

§ 4 Registrácia, pravidlá prístupu k osobným údajom, účel zhromažďovania údajov

1. Predchádzajúca registrácia nie je podmienkou na to, aby zákazník mohol v internetovom obchode uskutočniť objednávku. K vytvoreniu účtu dôjde automaticky po zadaní objednávky bez registrácie - vygeneruje sa jedinečné heslo, ktoré je možné zmeniť v zákazníckom paneli po prihlásení.

(2) Na registráciu musí zákazník:

a) vyplní všetky požadované polia vo formulári dostupnom na webovej stránke internetového obchodu vrátane vytvorenia vlastného hesla, ktoré nesmie byť kratšie ako 8 znakov a dlhšie ako 30 znakov,

b) urobí čestné vyhlásenie, že sa oboznámil s obsahom Pravidiel internetového obchodu a Zásad ochrany osobných údajov (pravidlá spracovania osobných údajov) a že súhlasí s ich ustanoveniami,

c) Zákazník môže voliteľne vyjadriť svoj osobitný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, aby mohol od spoločnosti KONTEL dostávať akékoľvek obchodné informácie,

e) odošle vyplnený formulár elektronicky službe PS SERVICE prijatím funkcie "Registrácia".

(3) Po odoslaní vyplneného formulára dostane zákazník od spoločnosti PS SERVICE potvrdenie o registrácii účtu (ďalej len "potvrdenie nového účtu") e-mailom na zadanú e-mailovú adresu. Potvrdenie obsahuje aktivačný odkaz, kliknutím na ktorý sa účet aktivuje.

(4) Po prihlásení do účtu môže používateľ vykonať zmeny údajov poskytnutých počas registrácie.

(5) V situácii, keď existuje dôvod domnievať sa, že heslo k Účtu daného Používateľa sa dostalo do rúk neoprávnenej osoby, je Používateľ povinný bezodkladne zmeniť heslo prostredníctvom Účtu alebo o tejto skutočnosti informovať Službu PS SERVIS všetkými možnými komunikačnými prostriedkami.

(6) Poskytnutie osobných údajov počas registrácie je dobrovoľné a osoba, ktorá údaje poskytuje, má právo na prístup, opravu, vymazanie a kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií. Súhlas so zasielaním obchodných informácií zákazníkovi je možné kedykoľvek odvolať zrušením zaškrtnutia na webovej stránke internetového obchodu v záložke "Môj účet" v paneli používateľa.

(7) Údaje poskytnuté Zákazníkmi počas registrácie sú uložené na serveroch spoločnosti PS SERVICE, ktorá je správcom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie RODO").

8. Údaje, ktoré Zákazníci poskytnú pri registrácii, ako je definované v § 3.3 Obchodných podmienok, môže spoločnosť PS SERVICE použiť na účely uzatvárania zmlúv a realizácie objednávok, ako aj na interné účely spoločnosti PS SERVICE týkajúce sa evidencie predaja v Internetovom obchode, na daňové účely alebo na prípravu podkladov pre ďalší rozvoj spoločnosti PS SERVICE.

9. Spoločnosť PS SERVICE informuje, že uzatváranie kúpnych zmlúv v internetovom obchode sa uskutočňuje elektronicky, pričom e-mailová adresa a heslo používateľa sú výhradnými prostriedkami identifikácie zo strany spoločnosti PS SERVICE a objednávky úspešne zadané pomocou uvedených prvkov sú pre strany právne záväzné. Spoločnosť PS SERVICE informuje, že nikdy nepožaduje od používateľa, aby poskytol svoju e-mailovú adresu a heslo v tele e-mailu alebo inde ako na webovej stránke internetového obchodu.

10.PS SERVIS informuje, že uzatváranie zmlúv s Poskytovateľmi poistenia a finančných služieb prostredníctvom Internetového obchodu sa uskutočňuje elektronicky. Zákazníci, ktorí majú záujem o využívanie služieb, sú z internetového obchodu presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa služieb. Poskytovatelia sú oprávnení požadovať aj iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 9, s cieľom identifikovať zákazníka a vykonať ďalšie kroky na potvrdenie uzavretia zmluvy. Zmluvy účinne uzatvorené s použitím uvedených prvkov budú pre strany právne záväzné. PS SERVICE informuje, že poskytovatelia služieb nikdy nepožadujú e-mailovú adresu a heslo v tele e-mailu alebo na inom mieste ako na webovej stránke internetového obchodu.

11. Zákazníkom/užívateľom internetového obchodu sa na poskytnuté e-mailové adresy neposkytuje nezákonný obsah.

12. Používateľ môže pri zadávaní objednávky v Internetovom obchode dobrovoľne súhlasiť s tým, aby jeho e-mailová adresa bola zaslaná spoločnosti Ceneo, ktorú prevádzkuje spoločnosť Grupa Allegro so sídlom v Poznani, ulica Grunwaldzka 182, a aby spoločnosť Grupa Allegro spracovala jeho osobné údaje za účelom vyplnenia dotazníka s názorom na transakciu uskutočnenú v Internetovom obchode a potvrdenia, že sa na transakciu vzťahuje Program ochrany kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o programe ochrany kupujúceho sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Ceneo.

§ 5 Používanie súborov cookie

1. V týchto podmienkach sa informácie o súboroch cookie vzťahujú aj na iné podobné technológie používané v internetovom obchode vrátane mobilných aplikácií.

2. Subjektom, ktorý počas používania internetového obchodu a iných aplikácií umiestňuje informácie vo forme súborov cookie do koncového zariadenia zákazníka, je spoločnosť PS SERVICE so sídlom v Świdnici.

3.PS SERVIS umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia Zákazníka pri používaní Internetového obchodu s cieľom:

a) prispôsobiť obsah internetového obchodu a iných aplikácií preferenciám zákazníka a optimalizovať používanie služieb; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie zákazníka internetového obchodu alebo inej aplikácie a vhodne zobraziť obsah prispôsobený jeho individuálnym potrebám.

b) Vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci používajú internetový obchod, čo umožňuje zlepšovať jeho štruktúru a obsah.

c) viesť reláciu zákazníka internetového obchodu.

d) prezentovať zákazníkom reklamný obsah, ktorý je viac prispôsobený ich záujmom.

e) zaznamenávať a analyzovať štatistiky (vrátane Google Analytics a Google AdWords).

4.Zákazník môže kedykoľvek vymazať súbory cookie umiestnené v jeho koncovom zariadení pomocou možností dostupných v jeho webovom prehliadači.

5.Dostupné webové prehliadače vo svojich pôvodných (predvolených) nastaveniach umožňujú vytváranie súborov cookie na zariadení zákazníka. Každý zákazník však môže namietať proti umiestneniu súborov cookie na svojom zariadení. Na zmenu takýchto nastavení je spravidla potrebné použiť dostupné možnosti prehliadača a vypnúť mechanizmus zodpovedný za vytváranie súborov cookie. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookie sú k dispozícii v nastaveniach používaného internetového prehliadača alebo na webových stránkach ich výrobcov.

6. Vymazanie alebo zablokovanie možnosti vytvárania súborov cookie na koncovom zariadení zákazníka môže viesť k ťažkostiam pri používaní dôležitých funkcií internetového obchodu.

7. Používanie internetu vrátane služieb poskytovaných elektronicky môže byť spojené s rizikami, ktoré zahŕňajú rôzne formy zásahov tretích strán. Riziká spojené s používaním systémov IKT zahŕňajú najmä: možnosť prijímania nevyžiadanej pošty, t. j. nevyžiadaných informácií prenášaných elektronicky; počítačové vírusy - softvér, ktorý infikuje súbory; tzv. internetové červy, t. j. škodlivý softvér s možnosťou samoreplikácie údajov; spyware, špehovanie aktivít používateľa na internete; tzv. phishing, t. j. softvér, ktorý sa používa na vyhľadávanie hesiel na internete. Phishing (získavanie hesiel) prostredníctvom prelomenia bezpečnostných opatrení; sniffing, ktorý zahŕňa používanie softvéru na zachytávanie údajov; prevádzkovanie nezákonných zariadení, ktoré umožňujú neoprávnený prístup k údajom, vrátane zariadení vykonávajúcich kryptoanalýzu s cieľom prelomiť alebo obísť zabezpečenie. Základnou podmienkou obmedzenia takýchto hrozieb je používanie originálneho počítačového softvéru Zákazníkom/Užívateľom a používanie programov proti narušeniu bezpečnosti informačných systémov Používateľa.

§ 6 Informácie o tovare, cenách a dodatočných nákladoch

(1) Internetový obchod umožňuje Používateľom najmä:

(a) zadávanie objednávok na tovar a služby dostupné v internetovom obchode a uzatváranie zmlúv na diaľku,

b) získať informácie o tovare a službách dostupných v internetovom obchode.

(2) Informácie o tovare uvedené na webovej stránke internetového obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle zákona. Predstavujú oznámenie a informáciu spoločnosti PS SERVICE o tovare, ktorý je možné zakúpiť prostredníctvom objednávky Používateľa, ktorá predstavuje ponuku na nákup na webovej stránke Internetového obchodu, a navrhovaný cenník tovaru, ktorý predstavuje výzvu na predloženie ponuky s cieľom uzatvoriť kúpnu zmluvu.

(3) Informácie o Službách uvedené na webovej stránke Internetového obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle zákona. Predstavujú oznámenie a informáciu o všeobecných podmienkach Služieb, ktoré si môže Používateľ zakúpiť predložením ponuky na webovej stránke Poskytovateľa.

(4) Informácie o tovare a Službách uvedené na webovej stránke Internetového obchodu sa nemusia zhodovať s ponukou dostupnou v Predajniach PS SERWIS. Ceny uvedené v internetovom obchode sa môžu líšiť od cien v predajniach PS SERWIS. Sadzby odmeny za uzatvorenie poistných zmlúv uvedených v týchto poistných podmienkach ku dňu zadania objednávky.

(5) Navrhované ceny a iné poplatky, ktoré sa majú zaplatiť, uvedené na webovej stránke internetového obchodu zahŕňajú príslušné dane. Cena určuje len náklady na obstaranie tovaru alebo služieb. Doručenie tovaru a zvolený spôsob platby podliehajú samostatnému poplatku, ktorého výška závisí od zvoleného spôsobu doručenia/platby. Všetky poplatky, ktoré musí používateľ/zákazník zaplatiť, sú uvedené v postupe objednávania pred zadaním objednávky a vyžadujú si potvrdenie používateľa/zákazníka.

6. Všetok tovar v On-line obchode, s výnimkou tovaru zreteľne označeného ako použitý alebo po prenájme alebo predaji, je nový, nepoužitý a vzťahuje sa naň záruka výrobcu, ktorej obsah je priložený ku každému dodanému/osobne prevzatému výrobku a je uvedený na kartách výrobkov na webovej stránke On-line obchodu. Internetový obchod je povinný dodať tovar bez vád.

§ 7 Uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru a/alebo služieb

Objednávka tovaru a služieb prezentovaných na webovej stránke internetového obchodu sa uskutočňuje s povinnosťou platby (preto venujte osobitnú pozornosť popisu tovaru (tovarov), nákladom na ich nákup, nákladom na objednané služby a technickým parametrom). Zákazník/užívateľ si vyberie daný tovar/tovary alebo službu/služby prezentované na webovej stránke internetového obchodu. Po výbere tovaru(-ov) alebo služby(-ieb) zákazník/užívateľ klikne na funkciu "Pridať do košíka", ktorá sa nachádza vedľa popisu vybraného tovaru(-ov) alebo služby(-ieb). Odstránenie tovaru alebo služby z nákupného košíka sa vykoná kliknutím na funkciu "Odstrániť z košíka".

(2) Po dokončení výberu tovaru (tovarov) alebo služby (služieb) (vrátane spôsobu doručenia a formy platby) a vyplnení požadovaných polí objednávkového formulára klikne Používateľ na funkciu "Objednať a zaplatiť", čo znamená odoslanie objednávky s povinnosťou platby, v dôsledku čoho dostane Internetový obchod správu o želaní uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar v nákupnom košíku - zadanie ponuky na kúpu. Vykonanie objednávky prostredníctvom internetového obchodu vyžaduje potvrdenie povinnosti zaplatiť zo strany kupujúceho tovaru a želania využiť doplnkovú službu.

(3) Zákazník, ktorý sa predtým zaregistroval (zriadil si účet) spôsobom uvedeným v § 4 Obchodných podmienok, po kliknutí na funkciu "Objednať a zaplatiť" dokončí fázu objednávky.

(4) Zákazník, ktorý zadáva objednávku bez predchádzajúcej registrácie, je povinný postupovať podľa pokynov uvedených na webovej stránke internetového obchodu a vyplniť všetky polia potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy. Povinné polia budú zreteľne označené ako potrebné na vyplnenie, o čom bude zákazník informovaný.

(5) V prípade nedostatku tovaru, na ktorý Užívateľ podal objednávku, PS SERVIS informuje Užívateľa o tejto skutočnosti zaslaním e-mailovej správy alebo zobrazí na webovej stránke Internetového obchodu - pri podaní objednávky Užívateľom - správu adresovanú priamo Užívateľovi, v ktorej informuje, že PS SERVIS nemôže potvrdiť realizáciu objednávky obsiahnutej v ponuke na kúpu, prípadne uvedie predĺženú čakaciu dobu na dodanie tovaru, alebo odkáže Užívateľa na podanie novej ponuky na kúpu na webovej stránke Internetového obchodu. V takejto situácii môže používateľ zrušiť objednávku informovaním spoločnosti PS SERVICE, súhlasiť s predĺženou čakacou lehotou na dodanie tovaru alebo zadať novú objednávku iného tovaru.

6 Služba PS SERVICE kontroluje zásoby. Ak je tovar s technickou špecifikáciou a cenou zvolenou Používateľom k dispozícii, PS SERVIS zašle Používateľovi e-mailom správu - "Potvrdenie o vykonaní objednávky". - prijatie predloženej ponuky na nákup a objednávky na spracovanie, potvrdenie špecifikácie vybraného tovaru, jeho ceny vrátane dodatočných poplatkov (najmä nákladov na dopravu), spôsobu platby zvoleného používateľom, ako aj spôsobu doručenia. Po prijatí potvrdenia o splnení objednávky, ktorého obsah zodpovedá očakávaniam zmluvných strán, pokiaľ ide o technické špecifikácie tovaru, jeho opis a cenu:

(a) ak si používateľ zvolí platbu bankovým prevodom alebo prostredníctvom online platobných služieb, používateľ vykoná platbu. Po prijatí platby spoločnosťou PS SERVICE sa uskutoční dodanie tovaru,

b) ak si používateľ zvolí platbu "na dobierku", odoslanie tovaru sa uskutoční okamžite.

(7) Ak spoločnosť PS SERVICE pristúpi k doručovaniu v súlade s odsekom 6 vyššie, zašle užívateľovi/zákazníkovi na uvedenú e-mailovú adresu správu vo forme uzavretého súboru PDF (Portable Document File), ktorá obsahuje faktúru s DPH spolu so zákonom vyžadovanými informáciami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy na diaľku. Tento dokument predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku.

(8) Zákazník, ktorý si objedná Službu, je presmerovaný na webovú stránku Poskytovateľa a je povinný postupovať podľa pokynov zobrazených na webovej stránke a vyplniť všetky požadované polia.

(9) Poskytovateľ overí predloženú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby. Ak je rozhodnutie o možnosti využívania Služby vybranej Používateľom kladné, Poskytovateľ informuje Používateľa o prijatí ponuky, zaslaní všeobecných podmienok poskytovania Služieb, ich ceny, spôsobu platby vybraného Používateľom, ako aj spôsobe potvrdenia uzavretej zmluvy. V tomto okamihu je uzavretá zmluva o predaji služieb.

(10) Zmluva o predaji tovaru a/alebo služieb medzi spoločnosťou PS SERVICE a Používateľom/Zákazníkom sa uzatvára v poľskom jazyku a uplatňujú sa na ňu ustanovenia poľského práva.

11. PS SERVICE vystavuje faktúry DPH a opravy faktúr v elektronickej podobe vo formáte PDF, čím zabezpečuje pravosť a neporušenosť dokumentu. Predajný doklad v tlačenej podobe môže byť zaslaný poštou na uvedenú adresu používateľa/zákazníka za predpokladu, že takéto želanie vyjadrí v čase podania objednávky.

12. Dokladom o predaji služby je formulár zmluvy vyplnený údajmi uvedenými pri overovaní žiadosti alebo potvrdení o dokončení.

13.V prípade uzavretia kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný prevziať tovar a zaplatiť cenu uvedenú v potvrdení o uzavretí zmluvy.

14.Ak spotrebiteľ uzavrie zmluvu so spoločnosťou PS SERVICE:

(a) na poskytovanie služieb, ktorých poskytovanie sa má začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, PS SERVICE informuje, že: (i) pred uzavretím takejto zmluvy požadovať od spotrebiteľa, aby urobil výslovné vyhlásenie, v ktorom požiada o začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (ii)spotrebiteľ má právo od takejto zmluvy odstúpiť, avšak v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša náklady na služby poskytnuté do uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ. Spôsob určenia týchto nákladov je uvedený v § 9 ods. 1 bod 3 Obchodných podmienok. Informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a o účinkoch uplatnenia tohto práva sú uvedené v § 9 ods. 1 až 8 Obchodných podmienok. Žiadosť o začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy sa podáva na webovej stránke internetového obchodu výslovným uvedením takejto voľby vo formulári použitom v postupe zadávania objednávky pred jej zadaním. Tento formulár obsahuje aj informácie o vyššie uvedených dôsledkoch odstúpenia od takejto zmluvy, aby ste si ich mohli uvedomiť v čase podania vyššie uvedenej žiadosti;

(b) v prípade poskytovania služieb, ktoré má v plnom rozsahu vykonávať spoločnosť PS SERVICE, spoločnosť PS SERVICE informuje, že: (i) pred uzavretím takejto zmluvy vyžaduje od spotrebiteľa výslovný súhlas s poskytnutím služby v plnom rozsahu; (ii) spotrebiteľ stráca právo odstúpiť od takejto zmluvy po poskytnutí služby spoločnosťou PS SERVICE. Súhlas s poskytnutím služby v plnom rozsahu sa udeľuje na webovej stránke internetového obchodu výslovným uvedením takejto voľby vo formulári použitom v postupe zadávania objednávky pred jej zadaním. Tento formulár obsahuje aj upozornenie na stratu práva na odstúpenie od takejto zmluvy, čo vám umožňuje byť si toho vedomý v čase predloženia uvedeného súhlasu;

(c) poskytovanie digitálneho obsahu (údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme vrátane, ale nielen, audiovizuálnych dátových súborov, softvéru, hier, aplikácií), ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, PS SERVICE informuje, že: (i) pred uzavretím takejto zmluvy požadovať od spotrebiteľa výslovný súhlas s plnením (dodaním digitálneho obsahu) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň ho informovať, že to má za následok stratu práva na odstúpenie od takejto zmluvy; (ii) spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od takejto zmluvy, ak udelil vyššie uvedený súhlas a bol informovaný o strate práva na odstúpenie od zmluvy: (iii)po uzavretí zmluvy poskytne PS SERVICE spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy spolu s informáciou o súhlase spotrebiteľa s poskytnutím digitálneho obsahu za okolností, ktoré spôsobujú stratu práva na odstúpenie od zmluvy. Súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy sa udeľuje na webovej stránke internetového obchodu výslovným uvedením takejto voľby vo formulári použitom v postupe zadávania objednávky pred jej zadaním. Tento formulár obsahuje aj informácie o strate práva na odstúpenie od takejto zmluvy, ktoré je možné prečítať si v čase predloženia uvedeného súhlasu.

§ 8 Statusy objednávok, formy dodania tovaru, spôsoby platby, náklady a čas dodania, prevzatie tovaru

1 Stavy objednávky - podrobné informácie pre používateľa o objednávke zasielané službou PS SERVICE v e-mailoch s nasledujúcimi stavmi:

(a) nové - čakajúce - predloženie ponuky na kúpu, fáza kontroly dostupnosti, cien a špecifikácií na základe predloženej ponuky na kúpu a čakanie na zaúčtovanie platby

b) rezervované - výrobky boli rezervované, cena a špecifikácia sa kontrolujú na základe ponuky na kúpu a čaká sa na platbu

c) v procese - objednávka je dokončená, zabalená, pripravená na odoslanie

d) odoslaný - objednávka odovzdaná na odoslanie

e) vyplnené - potvrdenie o prevzatí tovaru kuriérom zo skladu PS SERVICE.

2 Formy dodania tovaru:

(a) doručenie kuriérom, ktorého si Klient/Užívateľ vyberie (spomedzi dopravcov navrhnutých spoločnosťou PS SERVICE alebo dopravcom, ktorého určí Klient/Užívateľ) zo skladu spoločnosti PS SERVICE na adresu: a) uvedenú Klientom/Užívateľom; b) showroom spoločnosti PS SERVICE; c) Parcel Machine

Obmedzenia týkajúce sa dodávok: dodávky sa vykonávajú v Poľsku od pondelka do piatku (okrem štátnych sviatkov) v čase od 9.00 do 17.00 hod. Obmedzenia sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu - záložka: Dokončenie objednávky).

3) Spôsoby platby akceptované internetovým obchodom (sú uvedené aj na webovej stránke internetového obchodu - záložka: Spôsoby platby):

(a) prevod na bankový účet PS SERVICE,

b) internetové platby realizované prostredníctvom online platobných služieb,


4. Náklady na dodanie tovaru/platby sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu, keď Používateľ/zákazník zadá objednávku, po výbere formy prevzatia tovaru a spôsobu platby.

(5) Lehota na zaplatenie:

a) Používateľ/zákazník môže vykonať platbu po riadnom zadaní objednávky s povinnosťou platby tak, že prejde do ďalšej fázy, ktorá nasleduje po objednávke s povinnosťou platby,

b) Používateľ/zákazník môže vykonať platbu najneskôr v deň prevzatia tovaru.

(6) Platba za zakúpený tovar alebo služby by sa mala uskutočniť jednou z foriem uvedených na webovej stránke internetového obchodu podľa výberu kupujúceho tovaru alebo služieb. Nesplnenie platobnej povinnosti môže mať za následok zadržanie objednávky, s výnimkou prípadov, keď si používateľ zvolí spôsob platby "pri prevzatí".

7 Čas dodania:

(a) objednaný tovar sa dodá v súlade so zvolenou formou dodania tovaru. Objednávky vybavujeme do 1 až 5 dní (lehota závisí od dostupnosti tovaru na sklade a individuálnej konfigurácie zariadenia). Ak si používateľ/zákazník zvolí ako spôsob platby bankový prevod alebo platbu prostredníctvom online platobných služieb alebo platbu na splátky s účasťou poskytovateľa - čas dodania tovaru sa počíta od okamihu pripísania platby na účet PS SERVICE;

(b) vo výnimočných situáciách alebo v prípade výrobkov na objednávku môže dodacia lehota tovaru(ov) presiahnuť 5 dní, PS SERVICE bude o tejto skutočnosti informovať používateľa/zákazníka pri zadávaní objednávky alebo e-mailom či telefonicky, pričom používateľ si môže vybrať - odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo počkať na predĺženú dodávaciu lehotu tovaru(ov).

8 Zber tovaru:

V záujme zabezpečenia riadneho plnenia zmlúv odporúčame, aby používateľ/zákazník pri preberaní zásielky od kuriéra skontroloval jej stav a v prípade, že má zásielka viditeľné poškodenie, odporúčame odmietnuť prevzatie zásielky, spísať s kuriérom príslušný protokol a informovať o tejto skutočnosti spoločnosť PS SERVICE prostredníctvom dostupnej komunikácie.

§ 9 Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku

(1) Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu písomným prejavom vôle do 14 dní. Štrnásťdňová lehota, v ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, sa počíta odo dňa dodania veci, a ak sa zmluva týka poskytnutia služby, odo dňa jej uzavretia. Na dodržanie lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete stačí zaslať písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím jej platnosti alebo ho priložiť k zásielke s vráteným tovarom na adresu PS SERWIS al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica.

Vrátený tovar by mal byť v nezmenenom stave, pokiaľ zmena nebola nevyhnutná v rámci bežného riadenia. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa takáto zmluva považuje za neuzavretú a zmluvné strany vrátia druhej strane všetko, čo jej poskytli. Vrátenie služieb strán sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

(3) Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu o finančných službách na diaľku, môže od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu podaním písomného vyhlásenia do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo odo dňa potvrdenia informácií o podmienkach zmluvy, ak nastane neskôr. Lehota sa považuje za dodržanú, ak je vyhlásenie zaslané na adresu poskytovateľa služieb pred jej uplynutím.

(4) V prípade poistných zmlúv je lehota, v ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, 30 dní odo dňa, keď bol spotrebiteľ informovaný o uzavretí zmluvy, alebo odo dňa, keď boli potvrdené informácie o podmienkach zmluvy, ak sa tak stalo neskôr. Lehota sa považuje za dodržanú, ak bolo vyhlásenie zaslané na adresu poskytovateľa služieb pred jej uplynutím.

(5) V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú a spotrebiteľ je zbavený všetkých záväzkov. To, čo strany poskytli, sa vráti v nezmenenej podobe do 30 dní, pokiaľ zmena nebola potrebná v rámci bežného riadenia:

(a) z odstúpenia od zmluvy - v prípade plnenia spotrebiteľa alebo

(b) doručenia odstúpenia od zmluvy - v prípade výhod obchodníka.

(6) V prípade poskytovania Služieb začatých so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehôt uvedených v odsekoch 3 a 4 môže Poskytovateľ požadovať zaplatenie ceny alebo odmeny za skutočne poskytnuté Služby.

(7) Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa neuplatňuje v prípadoch:

(a) poskytovanie Služieb sa začalo so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 7 ods. 1 zákona z 2. marca 2000 o ochrane niektorých práv spotrebiteľa a o zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom;

b) týkajúce sa zvukových a obrazových záznamov a zaznamenaných na počítačových nosičoch dát po tom, ako spotrebiteľ odstránil ich pôvodný obal;

(c) zmluvy týkajúce sa výkonov, ktorých cena alebo odmena závisí výlučne od cenových pohybov na finančnom trhu;

d) služby s vlastnosťami, ktoré spotrebiteľ uviedol v objednávke, ktorú podal, alebo ktoré sú prísne spojené s jeho osobou;

(e) služby, ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo ktoré sa môžu rýchlo znehodnotiť;

(f) dodávanie novín;

(g) služby v oblasti hazardných hier

(h) týkajúce sa nástrojov peňažného trhu, prevoditeľných cenných papierov (okrem iného vrátane darčekových kariet a poukážok, predplatených kariet oprávňujúcich držiteľa na nákup určitého druhu Služby, ktoré sú žetónmi legitimity v zmysle čl. 92115 Občianskeho zákonníka), tituly účasti v inštitúciách kolektívneho investovania, predaj cenných papierov so záväzkom ich spätného odkúpenia a finančné operácie, pri ktorých sa stanovuje cena, sadzba, úroková miera alebo index, najmä nákup mien, cenných papierov, zlata alebo iných drahých kovov, komodít alebo práv vrátane zmlúv vypočítaných len z cenových rozdielov, opcií a derivátových práv, uzatvorených na dohodnutý deň alebo dohodnutý čas, pri obchodovaní na trhu.

§ 10 Reklamačný poriadok pre tovar

1. Spoločnosť PS SERVICE prijíma a vybavuje reklamácie týkajúce sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode spotrebiteľmi. Sťažnosti sa prijímajú písomne na poštovej adrese spoločnosti PS SERVICE, e-mailom na adrese kontakt@sklep24ip.pl, ako aj v predajniach PS SERVICE. Adresy predajní PS SERWIS sú uvedené na webovej stránke internetového obchodu (záložka: Predajná sieť a odberné miesta). Nahlásená chyba tovaru podlieha overeniu servisným strediskom. Reklamovaný tovar je možné doručiť do predajní PS SERWIS alebo do servisného strediska PS SERWIS na uvedenej adrese: PS SERWIS al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica. Sťažnosti sa prijímajú e-mailom na adrese kontakt@sklep24ip.pl.

2. Zmluvné strany vylučujú zodpovednosť PS SERWIS zo záruky za fyzické vady tovaru (§ 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka) pri predaji zákazníkom, ktorí sú podnikateľmi, s výnimkou prípadov, keď PS SERWIS výslovne poskytuje záruku na konkrétne výrobky.

3. Predajne PS SERWIS prijímajú reklamácie tovaru zakúpeného v Internetovom obchode, ktorý má vady, ktoré chcú Zákazníci reklamovať v rámci záruky poskytnutej výrobcom alebo distribútorom tovaru, čím sprostredkúvajú presun tovaru do autorizovaných servisov garantov a po oprave zo servisu k Zákazníkovi (prevzatie tovaru v predajniach PS SERWIS). Pri podávaní reklamácie (uplatnení práv zo záruky poskytnutej výrobcom alebo distribútorom tovaru) spoločnosť PS SERVICE žiada zákazníka, aby si pozorne prečítal a dodržiaval ustanovenia obdržaného záručného listu. Záručný list nie je opatrený pečiatkou predajcu, čo nemá vplyv na práva vyplývajúce zo záruky. Pečiatku predávajúceho na záručnom liste je možné získať v termínoch a počas pracovnej doby v showroomoch PS SERWIS alebo zaslaním na nasledujúcu adresu: PS SERWIS al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica. Podkladom pre nalepenie pečiatky PS SERWIS na záručný list je kópia dokladu o kúpe výrobku, ktorú ste dostali pri nákupe, pokiaľ PS SERWIS nepotvrdí nákup na základe poskytnutých údajov.

V záujme uľahčenia reklamačného konania by mal byť tovar reklamovaný na základe poskytnutej záruky doručený do showroomu PS SERWIS spolu s dokladom o kúpe a/alebo záručným listom. V prípade ich absencie je reklamácia možná, ak je nákup tovaru potvrdený spoločnosťou PS SERVICE. V showroome PS SERWIS predajca prevezme tovar a za účasti zákazníka vyplní servisnú objednávku, ktorej pridelí číslo. Odporúča sa, aby zákazník uviedol opis vzniknutej závady. Zákazník svoju požiadavku bližšie špecifikuje.

(5) Zákazník sa môže rozhodnúť, že nevyužije sprostredkovanie predajcu PS SERVIS a doručí tovar sám na miesto uvedené v záručnom liste.

(6) Z dôvodu potreby riadneho overenia nahlásených závad by mal byť reklamovaný tovar kompletný, mal by mať všetko príslušenstvo (nabíjačky, napájacie zdroje, káble atď.), ktoré ovplyvňuje jeho funkčnosť (príslušenstvo) alebo môže byť príčinou alebo jednou z príčin závady tovaru.

(7) Tovar by mal obsahovať obal, ktorý umožňuje jeho bezpečnú prepravu na miesto a z miesta. Na tento účel sa odporúča použiť originálny obal tovaru, pretože bol navrhnutý tak, aby umožňoval bezpečnú prepravu tovaru.

(8) Služba PS SERVICE požaduje, aby sa údaje uložené na elektronických médiách zálohovali čo najčastejšie, aby boli chránené pred možnou nenávratnou stratou v prípade závažnej poruchy zariadenia. Záručná oprava môže zahŕňať stratu údajov na dodanom médiu. 9.

(9) Informácie o spôsobe vykonania záručných opráv, kontakty na servisné strediská výrobcov je možné získať na e-mailovej adrese: kontakt@sklep24ip.pl. Informácie o postupe pri reklamácii zakúpeného zariadenia je možné dodatočne získať telefonicky na čísle Infolinky.

(10) Spotrebiteľ môže využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií, najmä: mediáciu (pri ktorej spotrebiteľ a obchodník riešia spor za účasti mediátora) alebo rozhodcovské konanie (spor rieši rozhodca, nezávislý odborník na riešenie sporov), ktoré sú založené na zásade dobrovoľnosti. Aby ich spotrebiteľ mohol využiť, musí podať príslušnú žiadosť inštitúcii, ktorá sa zaoberá zmierovacím riešením sporov, t. j. najmä: okresným (mestským) spotrebiteľským ombudsmanom (poskytujúcim bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom), spoločenským organizáciám na ochranu spotrebiteľa, vojvodským inšpektorátom obchodnej inšpekcie (stály zmierovací súd pre spotrebiteľov, mediácia). Pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach uvedených inštitúcií. Dôležité informácie v tejto súvislosti možno získať na nasledujúcich webových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. otázky alebo pripomienky týkajúce sa prevádzky internetového obchodu môžete zasielať na adresu kontakt@sklep24ip.pl. Kontaktné telefónne číslo na internetový obchod: 74 640 60 70

§ 11 Postup podávania sťažností na služby

1. Predajne PS SERWIS prijímajú reklamácie týkajúce sa finančných alebo poisťovacích Služieb, ktoré dopĺňajú zakúpený tovar, ktorý chcú Zákazníci reklamovať, čím sprostredkujú postúpenie reklamácie Poskytovateľom služieb a po jej posúdení Poskytovateľom služieb Zákazníkovi (doručenie rozhodnutia v Predajniach PS SERWIS alebo elektronicky). Pri podávaní reklamácie spoločnosť PS SERWIS žiada zákazníka, aby si pozorne prečítal a dodržiaval ustanovenia prijatých Všeobecných obchodných podmienok.

(2) Sťažnosti týkajúce sa Finančných služieb alebo Poistných služieb môžu Klienti podávať písomne - osobne na oddelení služieb zákazníkom Poskytovateľa služieb alebo poštou, ústne - telefonicky alebo osobne do záznamu počas návštevy Klienta na oddelení Poskytovateľa služieb, alebo elektronicky s využitím elektronických komunikačných prostriedkov, ak boli tieto prostriedky na tento účel Poskytovateľom služieb určené.

(3) Poskytovateľ služieb sťažnosť posúdi a poskytne zákazníkovi odpoveď do 30 dní v listinnej podobe alebo prostredníctvom iného trvanlivého média. Poskytovateľ služieb môže na žiadosť zákazníka poskytnúť odpoveď aj e-mailom.

(4) Ak sa nárokom vyplývajúcim z reklamácie zákazníka nevyhovie, obsah odpovede uvedenej v článku 11 ods. 1 musí obsahovať aj poučenie o možnosti:

(a) podať odvolanie proti stanovisku obsiahnutému v odpovedi, ak organizátor finančného trhu stanovuje odvolacie konanie, a spôsob podania takéhoto odvolania;

(b) požiadať o mediáciu, rozhodcovský súd alebo iný mechanizmus riešenia sporov, ak tak stanoví organizátor finančného trhu;

(c) požiadať finančného ombudsmana o preskúmanie prípadu;

(d) podať žalobu na súd so všeobecnou právomocou, pričom sa uvedie subjekt, ktorý by mal byť žalovaný, a súd, ktorý je miestne príslušný na prejednanie veci.

(e) podať odvolanie proti stanovisku vyjadrenému v odpovedi, ak organizátor finančného trhu stanovuje odvolacie konanie, a spôsob podania takéhoto odvolania;

(f) obrátiť sa na mediáciu alebo na rozhodcovský súd alebo iný mechanizmus riešenia sporov, ak tak stanoví organizátor finančného trhu;

(g) požiadať finančného ombudsmana o preskúmanie prípadu (viac informácií: http://rf.gov.pl);

(h) podať žalobu na súd so všeobecnou právomocou, pričom sa uvedie subjekt, ktorý by mal byť žalovaný na miestne príslušnom súde.

(5) Otázky alebo pripomienky týkajúce sa služieb adresujte priamo poskytovateľom. Kontaktné údaje poskytovateľov nájdete na adrese kontakt@sklep24ip.pl. Kontaktné telefónne číslo na internetový obchod: 221 221 020.

§ 12 Záverečné ustanovenia

(1) Spoločnosť PS SERVICE informuje, že fungovanie internetového obchodu môže byť prerušené, čo môže sťažiť alebo znemožniť používanie internetového obchodu z technických dôvodov (údržba, kontrola atď.) alebo iných dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.

(2) Aktuálny obsah pravidiel a predpisov je k dispozícii na webovej stránke obchodu www.sklep24ip.pl.

(3) Pravidlá a prevádzkový poriadok internetového obchodu neobmedzujú práva zákazníkov vyplývajúce zo zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zákona z 2. marca 2000 o ochrane práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečnými výrobkami, ako aj zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka.

(4) Spoločnosť PS SERVICE si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť zmluvné podmienky. Zmeny Pravidiel sú účinné od okamihu ich zverejnenia na webovej stránke internetového obchodu a vzťahujú sa len na kúpne zmluvy uzatvorené po zverejnení zmien.

5.Aktuálne zmluvné podmienky sú k dispozícii na adrese www.sklep24ip.pl. Pravidlá a predpisy v znení platnom pre zákazníka môžu byť zákazníkovi na každú jeho žiadosť bezplatne zaslané aj písomne alebo elektronicky.

6.Dátum uverejnenia pravidiel a predpisov 16.10.2018. Obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené v internetovom obchode po dátume uverejnenia týchto obchodných podmienok.Príloha k nariadeniam:

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

- Adresát (uveďte názov obchodníka, úplnú poštovú adresu a, ak je k dispozícii, faxové číslo a e-mailovú adresu)

- Ja/my(*) týmto oznamujem/oznamujeme(*), že odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar(*) od zmluvy na dodávku nasledujúceho tovaru(*) od zmluvy na zhotovenie nasledujúceho tovaru(*)/poskytnutie nasledujúcej služby(*)

- Dátum uzavretia zmluvy(*)/vyzdvihnutia(*)

- Celé meno spotrebiteľa(ov)

- Adresa spotrebiteľa(ov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár posiela v papierovej forme)

- Dátum