Podmínky a pravidla

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SKLEP24IP

§ 1 Obecné informace

1. Internetový obchod SKLEP24IP (dále jen "internetový obchod") provozovaný na adrese www.sklep24ip.pl provozuje společnost PS SERWIS se sídlem v Polskou, ve Świdnici, al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica, REGON: 890699284, NIP: 8841013063, e-mail: kontakt@sklep24ip.pl.

Tato pravidla a předpisy stanoví podmínky pro používání internetového obchodu zákazníky a/nebo uživateli.

§ 2 Definice

1) Zákazník - znamená jakoukoli osobu, která si prohlíží obsah internetového obchodu, a jakoukoli osobu, která v internetovém obchodě zakoupila zboží nebo služby.

2) Uživatelem - se rozumí spotřebitel nebo podnikatel, který má v internetovém obchodě účet umožňující podávání obchodních nabídek.

(3) Spotřebitelem se rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. - Občanský zákoník. 4.

(4) Podnikatel - podnikatel ve smyslu ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. - Občanský zákoník. 5.

5. Účet - znamená přístup ke službě poskytované elektronicky, která umožňuje zadávání příkazů.

6. Odběrná místa - jakákoli místa definovaná společností PS SERVICE jako místa dodání zboží, kde si zákazník může zakoupené zboží vyzvednout.

7. Prodejny PS SERVICE - přímé prodejny patřící společnosti PS SERVICE. Prodejny PS SERVICE mohou fungovat jako místa vyzvednutí po řádném informování ze strany PS SERVICE.

8) Partnerské obchody - označované také jako PS SERWIS Partner. Přímá prodejní místa, která nepatří do systému PS SERWIS. Partnerské salony vlastní třetí strany/subjekty. Partnerské salony mohou fungovat jako místa vyzvednutí po zadání příslušných informací do systému PS SERWIS.

9) Služby - finanční nebo pojišťovací služby, které doplňují nakupované zboží.

10. poskytovatelé služeb - rozumí se jimi subjekty finančního trhu ve smyslu ustanovení zákona ze dne 5. srpna 2015 o vyřizování stížností subjekty finančního trhu a finančním ombudsmanovi.

§ 3 Technické požadavky

(1) Používání internetového obchodu vyžaduje: používání zařízení, které umožňuje prohlížení webových stránek a provádění akcí na nich, připojení k internetu a webový prohlížeč a aktivní e-mailovou schránku, která umožňuje přijímat zprávy o velikosti maximálně 5 MB.

(2) Objednávku lze zadat takto:

(a) Provedením všech kroků potřebných k zadání objednávky bez registrace v internetovém obchodě.

b) Při zadávání objednávky bez předchozí registrace v internetovém obchodě je nutné uvést nezbytné údaje, jako jsou: jméno, příjmení, aktuální e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa místa, kde má být zboží vyzvednuto (v případě podnikatelů také firma a DIČ). Platnost takto podané objednávky může záviset na mechanismech potvrzení totožnosti kliknutím na odkaz zaslaný na e-mailovou adresu uvedenou při podání objednávky.

(3) Poskytnutí údajů a provedení kroků v Internetovém obchodě podle § 3 odst. 2 umožňuje využívání Služeb.

(4) Internetový obchod si vyhrazuje právo požádat zákazníka o poskytnutí dalších údajů a provedení kroků nezbytných k dokončení objednávky, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci.

5. Používání webových stránek internetového obchodu protiprávním způsobem, zejména porušování osobnostních práv třetích osob a zájmů společnosti PS SERVICE, jakož i poskytování obsahu protiprávní povahy je zakázáno.

§ 4 Registrace, pravidla přístupu k osobním údajům, účel shromažďování údajů

1. Předchozí registrace není podmínkou pro to, aby zákazník mohl v internetovém obchodě zadat objednávku. K vytvoření účtu dojde automaticky po zadání objednávky bez registrace - je vygenerováno jedinečné heslo, které lze po přihlášení změnit v zákaznickém panelu.

(2) Pro registraci musí zákazník:

a) vyplní všechna požadovaná pole ve formuláři dostupném na internetových stránkách internetového obchodu, včetně stanovení vlastního hesla, které nesmí být kratší než 8 znaků a delší než 30 znaků,

b) učiní čestné prohlášení, že se seznámil s obsahem Pravidel internetového obchodu a Zásad ochrany osobních údajů (pravidla pro zpracování osobních údajů) a že souhlasí s jejich ustanoveními,

c) Zákazník může volitelně vyjádřit svůj samostatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem obdržení jakýchkoli obchodních informací od společnosti KONTEL,

e) odešle vyplněný formulář elektronicky službě PS SERVICE tak, že přijme funkci "Registrovat".

(3) Po odeslání vyplněného formuláře obdrží zákazník od společnosti PS SERVICE potvrzení o registraci účtu ("potvrzení nového účtu") e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Potvrzení obsahuje aktivační odkaz, jehož kliknutím se účet aktivuje.

(4) Po přihlášení k účtu může uživatel provádět změny údajů uvedených při registraci.

(5) V případě, že existuje důvodné podezření, že se heslo k Účtu daného Uživatele dostalo do držení neoprávněné osoby, je Uživatel povinen neprodleně změnit heslo prostřednictvím Účtu nebo tuto skutečnost oznámit PS SERVISU všemi možnými komunikačními prostředky.

(6) Poskytnutí osobních údajů při registraci je dobrovolné a osoba, která údaje poskytuje, má právo na přístup, opravu, výmaz a kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních informací. Souhlas se zasíláním obchodních informací zákazníkovi lze kdykoli odvolat zrušením zaškrtnutí na webových stránkách internetového obchodu v záložce "Můj účet" v uživatelském panelu.

(7) Údaje poskytnuté Zákazníky při registraci jsou uloženy na serverech společnosti PS SERVICE, která je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení RODO").

8. Údaje poskytnuté Zákazníky při registraci, jak jsou definovány v § 3.3 Obchodních podmínek, může společnost PS SERVICE použít za účelem uzavírání smluv a vyřizování objednávek, jakož i pro interní účely společnosti PS SERVICE týkající se evidence prodeje v Internetovém obchodě, pro daňové účely nebo pro přípravu podkladů pro další rozvoj společnosti PS SERVICE.

9. Společnost PS SERVICE informuje, že uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě probíhá elektronicky, přičemž e-mailová adresa a heslo uživatele jsou výhradními identifikačními prostředky společnosti PS SERVICE a objednávky úspěšně zadané pomocí výše uvedených prvků jsou pro strany právně závazné. PS SERVICE informuje, že nikdy nepožaduje, aby Uživatel poskytl svou e-mailovou adresu a heslo v těle e-mailu nebo jinde než na webových stránkách Internetového obchodu.

10.PS SERVICE informuje, že uzavírání smluv s poskytovateli pojištění a finančních služeb prostřednictvím internetového obchodu probíhá elektronicky. Zákazníci, kteří mají zájem o využívání služeb, jsou z internetového obchodu přesměrováni na webové stránky poskytovatele služeb. Poskytovatelé jsou oprávněni požadovat i jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v odstavci 9, za účelem identifikace zákazníka a provedení dalších úkonů k potvrzení uzavření smlouvy. Smlouvy účinně uzavřené s využitím výše uvedených prvků jsou pro strany právně závazné. PS SERVICE informuje, že poskytovatelé služeb nikdy nepožadují e-mailovou adresu a heslo v těle e-mailu nebo na jiném místě než na webových stránkách internetového obchodu.

11. Zákazníkům/uživatelům internetového obchodu není na uvedené e-mailové adresy poskytován protiprávní obsah.

12. Uživatel může při zadávání objednávky v Internetovém obchodě dobrovolně souhlasit s tím, aby jeho e-mailová adresa byla předána společnosti Ceneo provozované společností Grupa Allegro se sídlem v Poznani, ulice Grunwaldzka 182, a aby společnost Grupa Allegro zpracovávala jeho osobní údaje za účelem vyplnění dotazníku s názorem na transakci provedenou v Internetovém obchodě a potvrzení, že se na transakci vztahuje Program ochrany kupujících v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o programu ochrany kupujících jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách společnosti Ceneo.

§ 5 Používání souborů cookie

1.V těchto podmínkách se informace o souborech cookie vztahují i na další podobné technologie používané v internetovém obchodě, včetně mobilních aplikací.

2.Subjektem, který při používání internetového obchodu a dalších aplikací ukládá informace ve formě souborů cookie do koncového zařízení zákazníka, je společnost PS SERVICE se sídlem ve Świdnici.

3.PS SERVIS umisťuje soubory cookie do koncového zařízení zákazníka při používání internetového obchodu za účelem:

a) přizpůsobení obsahu internetového obchodu a dalších aplikací preferencím zákazníka a optimalizaci využívání služeb; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení zákazníka internetového obchodu nebo jiné aplikace a vhodně zobrazit obsah přizpůsobený jeho individuálním potřebám.

b) Vytvářet statistiky, které pomáhají pochopit, jak zákazníci používají internetový obchod, což umožňuje zlepšovat jeho strukturu a obsah.

c) vést relaci zákazníka internetového obchodu.

d) prezentovat zákazníkům reklamní obsah, který je více přizpůsoben jejich zájmům.

e) zaznamenávat a analyzovat statistiky (včetně Google Analytics a Google AdWords).

4.Zákazník může kdykoli vymazat soubory cookie umístěné na svém koncovém zařízení pomocí možností dostupných v jeho webovém prohlížeči.

5.Dostupné webové prohlížeče ve svém původním (výchozím) nastavení umožňují vytváření souborů cookie na zařízení zákazníka. Každý zákazník však může vznést námitku proti ukládání souborů cookie do svého zařízení. Pro změnu takového nastavení je zpravidla nutné použít dostupné možnosti prohlížeče a zakázat mechanismus odpovědný za vytváření souborů cookie. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení používaného internetového prohlížeče nebo na webových stránkách jejich výrobců.

6.Vymazání nebo zablokování možnosti vytváření souborů cookie na koncovém zařízení zákazníka může vést k potížím při používání důležitých funkcí internetového obchodu.

7. Používání internetu, včetně služeb poskytovaných elektronicky, může být spojeno s riziky zahrnujícími různé formy zásahů ze strany třetích stran. Rizika spojená s používáním systémů IKT zahrnují zejména: možnost obdržení spamu, tj. nevyžádaných informací přenášených elektronickou cestou; počítačové viry - software, který infikuje soubory; tzv. internetové červy, tj. škodlivý software s možností samoreplikace dat; spyware, špehující aktivity uživatele na internetu; tzv. phishing, tj. software, který slouží k vyhledávání hesel na internetu. Phishing (získávání hesel) prolomením bezpečnostních opatření; sniffing - používání softwaru pro zachytávání dat; provozování nelegálních zařízení umožňujících neoprávněný přístup k datům, včetně zařízení provádějících kryptoanalýzu s cílem prolomit nebo obejít zabezpečení. Základní podmínkou pro omezení těchto hrozeb je používání originálního počítačového softwaru zákazníkem/uživatelem a používání programů proti narušení bezpečnosti informačních systémů uživatele.

§ 6 Informace o zboží, cenách a dalších nákladech

(1) Internetový obchod umožňuje uživatelům zejména:

(a) zadávání objednávek zboží a služeb dostupných v internetovém obchodě a uzavírání smluv na dálku,

b) získat informace o zboží a službách dostupných v internetovém obchodě.

(2) Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Představují oznámení a informace PS SERVIS o zboží, které je možné zakoupit prostřednictvím objednávky Uživatele, což představuje nabídku ke koupi na webových stránkách Internetového obchodu, a navrhovaný ceník zboží, což představuje výzvu k podání nabídky za účelem uzavření kupní smlouvy.

(3) Informace o službách uvedené na webových stránkách internetového obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Představují oznámení a informace o obecných podmínkách služeb, které si uživatel může zakoupit prostřednictvím nabídky na webových stránkách poskytovatele.

(4) Informace o zboží a službách uvedené na internetových stránkách internetového obchodu se nemusí shodovat s nabídkou dostupnou v prodejnách PS SERWIS. Ceny uvedené v internetovém obchodě se mohou lišit od cen v prodejnách PS SERWIS. Sazby odměn za uzavření pojistných smluv uvedených v těchto obchodních podmínkách ke dni podání objednávky.

(5) Navrhované ceny a další poplatky k úhradě uvedené na internetových stránkách internetového obchodu zahrnují příslušné daně. Cena určuje pouze náklady na pořízení zboží nebo služeb. Dodání zboží a zvolený způsob platby podléhají samostatnému poplatku, jehož výše závisí na zvoleném způsobu dodání/platby. Veškeré poplatky, které musí uživatel/zákazník uhradit, jsou uvedeny v objednávkovém řízení před podáním objednávky a vyžadují potvrzení ze strany uživatele/zákazníka.

6. Veškeré zboží v On-line obchodě, s výjimkou zboží zřetelně označeného jako použité nebo po pronájmu či prodeji, je nové, nepoužité a vztahuje se na něj záruka výrobce, jejíž obsah je přiložen ke každému dodanému/osobně vyzvednutému výrobku a je uveden na kartách výrobků na internetových stránkách On-line obchodu. Internetový obchod je povinen dodat zboží bez vad.

§ 7 Uzavření smlouvy o prodeji zboží a/nebo služeb

Objednávka zboží a služeb prezentovaných na webových stránkách internetového obchodu je provedena s povinností zaplatit (proto věnujte zvláštní pozornost popisu zboží, ceně jeho nákupu, ceně objednaných služeb a technickým parametrům). Zákazník/uživatel si vybere dané zboží nebo služby prezentované na webových stránkách internetového obchodu. Po výběru zboží nebo služby klikne zákazník/uživatel na funkci "Přidat do košíku", která se nachází vedle popisu vybraného zboží nebo služby. Odstranění zboží nebo služby z nákupního košíku se provádí kliknutím na funkci "Odstranit z košíku".

(2) Po dokončení výběru zboží nebo služby (včetně způsobu dodání a formy platby) a vyplnění požadovaných polí objednávkového formuláře klikne Uživatel na funkci "Objednat a zaplatit", což znamená odeslání objednávky s povinností platby, v důsledku čehož obdrží Internetový obchod zprávu o přání uzavřít kupní smlouvu na zboží v nákupním košíku - odeslání nabídky ke koupi. Vyřízení objednávky prostřednictvím internetového obchodu vyžaduje potvrzení povinnosti zaplatit ze strany kupujícího zboží a přání využít doplňkovou službu.

(3) Zákazník, který se předtím zaregistroval (zřídil si účet) způsobem popsaným v § 4 obchodních podmínek, po kliknutí na funkci "Objednat a zaplatit" dokončí fázi objednávky.

(4) Zákazník, který podává objednávku bez předchozí registrace, je povinen postupovat podle pokynů uvedených na webových stránkách internetového obchodu a vyplnit všechna pole potřebná k uzavření a plnění smlouvy. Povinná pole budou zřetelně označena jako pole, která je třeba vyplnit, o čemž bude zákazník informován.

(5) V případě nedostatku zboží, na které Uživatel učinil objednávku, informuje PS SERVICE Uživatele o této skutečnosti zasláním e-mailové zprávy nebo zobrazí na webových stránkách Internetového obchodu - v době, kdy Uživatel činí objednávku - zprávu určenou přímo Uživateli s informací, že PS SERVICE nemůže potvrdit vyřízení objednávky obsažené v nabídce nákupu, případně s uvedením prodloužené čekací doby na dodání zboží, nebo odkáže Uživatele na zadání nové nabídky nákupu na webových stránkách Internetového obchodu. V této situaci může uživatel objednávku zrušit informováním společnosti PS SERVICE, souhlasit s prodlouženou čekací dobou na dodání zboží nebo provést novou objednávku jiného zboží.

6 Služba PS SERVICE zkontroluje zásoby. Pokud je zboží s technickou specifikací a cenou zvolenou Uživatelem k dispozici, zašle PS SERVIS Uživateli e-mailem zprávu - "Potvrzení o provedení objednávky". - přijetí nabídky nákupu a objednávky ke zpracování, potvrzení specifikace vybraného zboží, jeho ceny včetně dalších poplatků (zejména nákladů na dopravu), způsobu platby zvoleného uživatelem, jakož i způsobu dodání. Po obdržení potvrzení o splnění objednávky, jehož obsah odpovídá očekáváním stran ohledně technických specifikací zboží, jeho popisu a ceny:

(a) pokud si Uživatel zvolí platbu bankovním převodem nebo prostřednictvím online platebních služeb, Uživatel provede platbu. Jakmile společnost PS SERVICE obdrží platbu, dojde k dodání zboží,

b) pokud si uživatel zvolí platbu "na dobírku", bude zboží odesláno okamžitě.

(7) V okamžiku, kdy PS SERVICE přistoupí k doručování podle odstavce 6 výše, zašle PS SERVICE Uživateli/Zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu zprávu ve formě uzavřeného PDF (Portable Document File) obsahujícího fakturu s DPH spolu s informacemi vyžadovanými zákonem, která je nedílnou součástí uzavřené smlouvy na dálku. Tento dokument představuje potvrzení o uzavření smlouvy na dálku.

(8) Zákazník, který si objedná službu, je přesměrován na webové stránky poskytovatele a je povinen postupovat podle pokynů zobrazených na webových stránkách a vyplnit všechna požadovaná pole.

(9) Poskytovatel ověří podanou žádost o uzavření smlouvy o poskytování služby. V případě kladného rozhodnutí o možnosti využití Služby vybrané Uživatelem Poskytovatel informuje Uživatele - akceptuje učiněnou nabídku, zašle mu všeobecné podmínky Služeb, jejich cenu, způsob platby zvolený Uživatelem, jakož i způsob potvrzení uzavřené smlouvy. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o prodeji služeb.

(10) Smlouva o prodeji zboží a/nebo služeb mezi PS SERVICE a Uživatelem/Zákazníkem se uzavírá v polském jazyce a platí pro ni ustanovení polského práva.

11. PS SERVICE vystavuje faktury na DPH a opravy faktur v elektronické podobě ve formátu PDF, čímž zajišťuje pravost a neporušenost dokladu. Papírový prodejní doklad může být zaslán poštou na uvedenou adresu uživatele/zákazníka, pokud je toto přání vyjádřeno v době podání objednávky.

12. Dokladem o prodeji služby je formulář smlouvy vyplněný údaji uvedenými při ověření žádosti nebo potvrzení o dokončení.

13. V případě uzavření kupní smlouvy je povinností spotřebitele odebrat zboží a zaplatit cenu uvedenou v potvrzení o uzavření smlouvy.

14.Pokud spotřebitel uzavře smlouvu se společností PS SERVICE:

(a) pro poskytování služeb, jejichž plnění má být zahájeno před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy, PS SERVICE informuje, že: (i) před uzavřením takové smlouvy požadovat, aby spotřebitel učinil výslovné prohlášení, v němž požádá o zahájení poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (ii)spotřebitel má právo od takové smlouvy odstoupit, avšak v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese náklady na služby poskytnuté do uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitel. Způsob stanovení těchto nákladů je uveden v § 9 odst. 1 bodě 3 obchodních podmínek. Informace o právu na odstoupení od smlouvy a o účincích uplatnění tohoto práva jsou uvedeny v § 9 odst. 1 až 8 obchodních podmínek. Žádost o zahájení plnění služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy se podává na internetových stránkách internetového obchodu výslovným uvedením této volby ve formuláři použitém v postupu zadávání objednávky před jejím odesláním. Tento formulář obsahuje také informace o výše uvedených důsledcích odstoupení od takové smlouvy, abyste si toho mohli být vědomi v okamžiku podání výše uvedené žádosti;

(b) pro poskytování služeb, které má společnost PS SERVICE poskytovat v plném rozsahu, vás společnost PS SERVICE informuje, že: (i) před uzavřením takové smlouvy vyžaduje, aby spotřebitel výslovně souhlasil s provedením služby v plném rozsahu; (ii) spotřebitel ztrácí právo odstoupit od takové smlouvy po provedení služby společností PS SERVICE. Souhlas s poskytnutím služby v plném rozsahu je dán na webových stránkách internetového obchodu výslovným uvedením této volby ve formuláři použitém v postupu zadávání objednávky před jejím odesláním. Tento formulář obsahuje také upozornění na ztrátu práva na odstoupení od takové smlouvy, což vám umožní být si toho vědomi v okamžiku podání výše uvedeného souhlasu;

(c) poskytování digitálního obsahu (data vytvořená a dodaná v digitální podobě, mimo jiné audiovizuální datové soubory, software, hry, aplikace), který není zaznamenán na hmotném nosiči, PS SERVICE informuje, že: (i) před uzavřením takové smlouvy požadovat, aby spotřebitel výslovně souhlasil s plněním (dodáním digitálního obsahu) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a zároveň jej informovat, že to má za následek ztrátu práva na odstoupení od takové smlouvy; (ii)spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od takové smlouvy, pokud udělil výše uvedený souhlas a byl informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy: (iii)po uzavření smlouvy poskytne PS SERVICE spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy spolu s informací o souhlasu spotřebitele s poskytováním digitálního obsahu za okolností, které způsobují ztrátu práva na odstoupení od smlouvy. Souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy se uděluje na webových stránkách internetového obchodu výslovným uvedením této volby ve formuláři použitém v postupu zadávání objednávky před jejím odesláním. Tento formulář obsahuje také informaci o ztrátě práva na odstoupení od takové smlouvy, což umožňuje přečíst si ji v okamžiku podání výše uvedeného souhlasu.

§ 8 Statusy objednávek, formy dodání zboží, způsoby platby, náklady a doba dodání, převzetí zboží

1 Stavy objednávky - podrobné informace pro uživatele o objednávce zasílané službou PS SERVICE v e-mailech s následujícími stavy:

(a) nové - čekající - podání nabídky na koupi, fáze kontroly dostupnosti, cen a specifikací oproti podané nabídce na koupi a čekání na zaúčtování platby.

b) rezervováno - produkty byly rezervovány, cena a specifikace se kontrolují podle nabídky na koupi a čeká se na platbu.

c) v procesu - objednávka je dokončena, zabalena a připravena k odeslání.

d) odesláno - objednávka předaná k odeslání

e) vyplněno - potvrzení o převzetí zboží kurýrem ze skladu PS SERVICE.

2 Formy dodání zboží:

(a) kurýrní doručení dopravcem, kterého si Klient/Uživatel vybere (z dopravců navržených společností PS SERVICE nebo dopravcem určeným Klientem/Uživatelem), ze skladu společnosti PS SERVICE na adresu: a) uvedenou Klientem/Uživatelem; b) showroom společnosti PS SERVICE; c) Parcel Machine.

Omezení při doručování: doručování probíhá v Polsku od pondělí do pátku mezi 9:00 a 17:00 (kromě státních svátků). Omezení jsou uvedena na webových stránkách internetového obchodu - záložka: Dokončení objednávky).

3) Platební metody přijímané internetovým obchodem (jsou rovněž uvedeny na webových stránkách internetového obchodu - záložka: Platební metody):

(a) převod na bankovní účet společnosti PS SERVICE,

b) internetové platby prováděné prostřednictvím online platebních služeb,


4. Náklady na dodání zboží/platby jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu při objednávce Uživatele/zákazníka po výběru formy převzetí zboží a způsobu platby.

(5) Lhůta pro vyplacení:

a) Uživatel/zákazník může provést platbu po řádném zadání objednávky s povinností platby tak, že přejde do další fáze, která následuje po objednávce s povinností platby,

b) Uživatel/zákazník může provést platbu nejpozději v den převzetí zboží.

(6) Platba za zakoupené zboží nebo služby by měla být provedena jednou z forem uvedených na internetových stránkách internetového obchodu podle volby kupujícího zboží nebo služeb. Nesplnění povinnosti zaplatit může mít za následek zadržení objednávky, s výjimkou případů, kdy si uživatel zvolí způsob platby "při převzetí".

7 Doba dodání:

(a) objednané zboží bude dodáno v souladu se zvolenou formou dodání zboží. Objednávky vyřizujeme do 1 až 5 dnů (lhůta závisí na dostupnosti zboží na skladě a na individuální konfiguraci zařízení). Pokud si Uživatel/Zákazník zvolí jako způsob platby bankovní převod nebo platbu prostřednictvím online platebních služeb nebo platbu na splátky za účasti Poskytovatele - doba dodání zboží se počítá od okamžiku připsání platby na účet PS SERVICE;

(b) ve výjimečných situacích nebo u výrobků na objednávku může dodací lhůta zboží (zboží) přesáhnout 5 dnů, PS SERVICE bude o této skutečnosti informovat uživatele/zákazníka při zadávání objednávky nebo e-mailem či telefonicky a umožní uživateli zvolit si - odstoupit od kupní smlouvy nebo vyčkat na prodloužení dodací lhůty zboží (zboží).

8 Sběr zboží:

V zájmu řádného plnění smluv doporučujeme, aby uživatel/zákazník při převzetí zásilky od kurýra zkontroloval její stav, a pokud má zásilka viditelné poškození, doporučujeme odmítnout převzetí zásilky, sepsat za účasti kurýra příslušný protokol a informovat o této skutečnosti PS SERVICE prostřednictvím dostupné komunikace.

§ 9 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku

(1) Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu písemným prohlášením vůle do 14 dnů. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se počítá ode dne dodání věci, a pokud se smlouva týká poskytnutí služby, ode dne jejího uzavření. Pro dodržení lhůty uvedené v předchozí větě stačí zaslat písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím nebo přiložit k balíku s vráceným zbožím na adresu PS SERWIS al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica.

Vrácené zboží by mělo být v nezměněném stavu, pokud změna nebyla nutná v rámci běžného řízení. V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato smlouva považuje za neuzavřenou a strany vrátí druhé straně vše, co jí poskytly. Vrácení služeb stran se uskuteční neprodleně, nejpozději však do 14 dnů. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

(3) Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o finančních službách na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu písemným prohlášením do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne potvrzení informací o podmínkách smlouvy, pokud nastane později. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud je prohlášení zasláno na adresu poskytovatele služeb před jejím uplynutím.

(4) V případě pojistných smluv činí lhůta, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, 30 dnů ode dne, kdy byl spotřebitel informován o uzavření smlouvy, nebo ode dne, kdy mu byly potvrzeny informace o smluvních podmínkách, pokud se tak stalo později. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bylo prohlášení zasláno na adresu poskytovatele služeb před jejím uplynutím.

(5) V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je zproštěn všech závazků. To, co strany poskytly, se vrátí beze změny, pokud změna nebyla nutná v rámci běžného řízení, do 30 dnů:

(a) z odstoupení od smlouvy - v případě plnění spotřebitele nebo

(b) o přijetí odstoupení od smlouvy - v případě výhod obchodníka.

(6) V případě poskytování Služeb započatých se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůt uvedených v odstavcích 3 a 4 může Poskytovatel požadovat zaplacení ceny nebo odměny za skutečně poskytnuté Služby.

(7) Právo na odstoupení od kupní smlouvy se neuplatní v případech:

(a) poskytování služeb bylo se souhlasem spotřebitele zahájeno před uplynutím lhůty uvedené v čl. 7 odst. 1 zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem;

b) týkající se zvukových a obrazových záznamů a zaznamenaných na počítačových nosičích dat poté, co spotřebitel odstranil jejich původní obal;

(c) smlouvy týkající se výkonů, jejichž cena nebo odměna závisí výhradně na pohybu cen na finančním trhu;

d) služby s vlastnostmi, které spotřebitel uvedl v objednávce, kterou učinil, nebo které jsou úzce spjaty s jeho osobou;

(e) služby, které nelze vzhledem k jejich povaze vrátit nebo které se mohou rychle zhoršit;

(f) dodávání novin;

(g) služby v oblasti hazardních her

(h) týkající se nástrojů peněžního trhu, převoditelných cenných papírů (mimo jiné včetně dárkových karet a poukázek, předplacených karet opravňujících držitele k nákupu určitého druhu Služby, které jsou poukázkami na legitimitu ve smyslu čl. 92115 občanského zákoníku), tituly účasti v institucích kolektivního investování, prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu a finanční operace, při nichž je stanovena cena, sazba, úroková míra nebo index, zejména nákup měn, cenných papírů, zlata nebo jiných drahých kovů, komodit nebo práv, včetně smluv vypočtených pouze z cenových rozdílů, opcí a derivátových práv, uzavřených na dohodnuté datum nebo dohodnutý čas, při obchodování na trhu.

§ 10 Reklamační řízení na zboží

1. Společnost PS SERVICE přijímá a vyřizuje reklamace zboží zakoupeného spotřebiteli v internetovém obchodě. Stížnosti se přijímají písemně na poštovní adrese společnosti PS SERVICE, e-mailem na adrese kontakt@sklep24ip.pl a také v prodejnách PS SERVICE. Adresy prodejen PS SERWIS jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu (záložka: Prodejní síť a odběrná místa). Nahlášená závada zboží podléhá ověření servisním střediskem. Reklamované zboží lze doručit do showroomů PS SERWIS nebo do servisního střediska PS SERWIS na uvedené adrese: PS SERWIS al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica. Stížnosti přijímáme e-mailem na adrese kontakt@sklep24ip.pl.

2. Smluvní strany vylučují odpovědnost společnosti PS SERWIS ze záruky za fyzické vady zboží (§ 558 odst. 1 občanského zákoníku) při prodeji zákazníkům, kteří jsou podnikateli, s výjimkou případů, kdy společnost PS SERWIS výslovně poskytuje záruku na konkrétní výrobky.

3. showroomy PS SERWIS přijímají reklamace zboží zakoupeného v Internetovém obchodě, které má vady, jež chtějí Zákazníci reklamovat v rámci záruky poskytnuté výrobcem nebo distributorem zboží, a působí tak jako prostředník při předávání zboží do autorizovaných servisů garantů a po opravě ze servisu k Zákazníkovi (vyzvednutí zboží v showroomech PS SERWIS). Při reklamaci (uplatnění práv ze záruky poskytnuté výrobcem nebo distributorem zboží) společnost PS SERVICE žádá zákazníka, aby si pečlivě přečetl a dodržoval ustanovení obdrženého záručního listu. Záruční list není opatřen razítkem prodejce, což nemá vliv na práva ze záruky. Razítko prodejce na záručním listu lze získat v termínech a v pracovní době v showroomech PS SERWIS nebo zasláním na následující adresu: PS SERWIS al. Niepodległości 16, 58-100 Świdnica. Podkladem pro umístění razítka PS SERWIS na záruční list je kopie dokladu o koupi výrobku, který jste obdrželi při nákupu, pokud PS SERWIS nákup nepotvrdí na základě poskytnutých údajů.

Pro usnadnění reklamačního řízení by mělo být zboží reklamované na základě poskytnuté záruky doručeno do showroomu PS SERWIS spolu s dokladem o koupi a/nebo záručním listem. V případě jejich absence je reklamace možná, pokud je nákup zboží potvrzen službou PS SERVICE. V showroomu PS SERWIS prodejce převezme zboží a za účasti zákazníka vyplní servisní objednávku, které bude přiděleno číslo. Je vhodné, aby zákazník uvedl popis závady, která se vyskytla. Zákazník svůj požadavek dále upřesní.

(5) Zákazník se může rozhodnout nevyužít zprostředkování prodejce PS SERVIS a doručit zboží sám na místo uvedené v záručním listu.

(6) Z důvodu nutnosti řádného ověření nahlášených závad by reklamované zboží mělo být kompletní, mělo by mít veškeré příslušenství (nabíječky, napájecí zdroje, kabely atd.), které ovlivňuje jeho funkčnost (příslušenství) nebo může být příčinou či jednou z příčin závady zboží.

(7) Zboží by mělo mít obal, který umožní jeho bezpečnou přepravu na místo a z místa. Doporučujeme použít k tomuto účelu originální obal zboží, protože je navržen tak, aby umožňoval bezpečnou přepravu zboží.

(8) Služba PS SERVICE požaduje, aby data uložená na elektronických médiích byla co nejčastěji zálohována, aby byla chráněna před možnou nenávratnou ztrátou v případě závažné poruchy zařízení. Při záruční opravě může dojít ke ztrátě dat na dodaném médiu. 9.

(9) Informace o způsobu provádění záručních oprav, kontakty na servisní střediska výrobců lze získat na e-mailové adrese: kontakt@sklep24ip.pl. Informace o postupu při reklamaci zakoupeného zařízení lze navíc získat telefonicky na čísle Infolinky.

(10) Spotřebitel může využít mimosoudní způsoby řešení stížností a reklamací, zejména: mediaci (při níž spotřebitel a obchodník řeší spor za účasti mediátora) nebo rozhodčí řízení (spor řeší rozhodce, nezávislý odborník na řešení sporů), které jsou založeny na zásadě dobrovolnosti. Aby je spotřebitel mohl využít, musí podat příslušnou žádost instituci, která se zabývá smírným řešením sporů, tj. zejména: okresním (městským) spotřebitelským ombudsmanům (poskytují bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem), společenským organizacím na ochranu spotřebitele, vojvodským inspektorátům obchodní inspekce (stálý smírčí spotřebitelský soud, mediace). Pravidla přístupu k těmto řízením jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách výše uvedených institucí. Důležité informace v tomto ohledu lze získat na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. dotazy nebo připomínky týkající se provozu internetového obchodu směřujte na adresu kontakt@sklep24ip.pl. Kontaktní telefonní číslo na internetový obchod: 74 640 60 70

§ 11 Postup při stížnostech na služby

1. showroomy PS SERWIS přijímají reklamace na finanční nebo pojišťovací Služby, které doplňují zakoupené zboží, které chtějí Zákazníci reklamovat, a zprostředkovávají tak předání reklamace Poskytovateli služeb a po jejím vyřízení Poskytovateli služeb Zákazníkovi (převzetí rozhodnutí v showroomech PS SERWIS nebo elektronicky). Při podávání stížnosti společnost PS SERWIS žádá zákazníka, aby si pečlivě přečetl a dodržoval ustanovení obdržených Všeobecných obchodních podmínek.

(2) Stížnosti týkající se Finančních služeb nebo Pojišťovacích služeb mohou klienti podávat písemně - osobně na oddělení zákaznického servisu poskytovatele služeb nebo poštou, ústně - telefonicky nebo osobně do protokolu při návštěvě klienta na oddělení poskytovatele služeb nebo elektronicky s využitím elektronických komunikačních prostředků, pokud je poskytovatel služeb pro tento účel určil.

(3) Poskytovatel služeb stížnost posoudí a poskytne zákazníkovi odpověď do 30 dnů v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči. Poskytovatel služeb může na žádost zákazníka poskytnout odpověď také e-mailem.

(4) V případě, že nároky vyplývající z reklamace zákazníka nejsou uznány, musí obsah odpovědi uvedené v čl. 11 odst. 1 obsahovat rovněž poučení o možnosti:

(a) podat odvolání proti stanovisku obsaženému v odpovědi, pokud operátor finančního trhu stanoví odvolací řízení, a jak toto odvolání podat;

(b) požádat o zprostředkování, rozhodčí soud nebo jiný mechanismus řešení sporů, pokud tak stanoví operátor finančního trhu;

(c) požádat finančního ombudsmana o přezkoumání případu;

(d) podat žalobu u soudu s obecnou působností a uvést subjekt, který by měl být žalován, a soud, který je místně příslušný k projednání věci.

(e) podat odvolání proti stanovisku vyjádřenému v odpovědi, pokud operátor finančního trhu stanoví odvolací řízení, a jak toto odvolání podat;

(f) obrátit se na mediaci nebo rozhodčí soud či jiný mechanismus řešení sporů, pokud tak stanoví operátor finančního trhu;

(g) požádat finančního ombudsmana o přezkoumání případu (více informací: http://rf.gov.pl);

(h) podat žalobu k obecnému soudu s uvedením subjektu, který by měl být žalován u místně příslušného soudu.

(5) Dotazy nebo připomínky týkající se služeb směřujte přímo na poskytovatele. Kontaktní údaje na poskytovatele naleznete na adrese kontakt@sklep24ip.pl. Kontaktní telefonní číslo na internetový obchod: 221 221 020.

§ 12 Závěrečná ustanovení

(1) Společnost PS SERVICE upozorňuje, že fungování internetového obchodu může být přerušeno, což může ztížit nebo znemožnit používání internetového obchodu z technických důvodů (údržba, kontrola atd.) nebo z jiných důvodů, které nemůže ovlivnit.

(2) Aktuální obsah pravidel a předpisů je k dispozici na internetových stránkách obchodu www.sklep24ip.pl.

(3) Provozní řád internetového obchodu neomezuje práva zákazníků vyplývající ze zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník, zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými výrobky, jakož i zákona ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku.

(4) Společnost PS SERVICE si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky. Změny Pravidel jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu a vztahují se pouze na kupní smlouvy uzavřené po zveřejnění změn.

5.Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese www.sklep24ip.pl. Pravidla a předpisy ve znění platném pro zákazníka mohou být zákazníkovi zaslány bezplatně také na každou jeho žádost v písemné nebo elektronické podobě.

6.Datum zveřejnění pravidel a předpisů 16.10.2018. Obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené v internetovém obchodě po datu zveřejnění obchodních podmínek.Příloha nařízení:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Adresát (zde uveďte jméno obchodníka, jeho úplnou poštovní adresu a, pokud je k dispozici, číslo faxu a e-mailovou adresu).

- Já/my(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od kupní smlouvy na následující zboží(*) od smlouvy na dodávku následujícího zboží(*) od smlouvy na zhotovení následujícího zboží(*)/poskytnutí následující služby(*).

- Datum uzavření smlouvy(*)/odběru(*)

- Celé jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář zasílán v papírové podobě)

- Datum