Zásady ochrany osobních údajů

INTERNETOVÝ OBCHOD SKLEP24IP - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)


OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů shromážděných v rámci internetového obchodu dostupného na adrese www.sklep24ip.pl (internetový obchod) je společnost PS SERWIS se sídlem ve Świdnici (58-100), al. Niepodległości 16, NIP číslo: 8841013063.

Kontaktní údaje správce: kontakt@sklep24ip.pl, tel. +48 221 221 022.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví zásady zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen: RODO).

Osobní údaje poskytuje uživatel v rámci internetového obchodu dobrovolně, ale v určitých případech jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené v rámci internetového obchodu nebo pro správce, aby mohl splnit zákonné požadavky, které mu ukládají právní předpisy.

Zvláštní pozornost věnujeme ochraně zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, zejména zajišťujeme, aby zpracování údajů neprobíhalo po dobu delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování, a to s ohledem na zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s nařízením RODO máte:

Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (právo být zapomenut) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost údajů.

Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě výslovného souhlasu, má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad).

Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě oprávněných zájmů správce, včetně profilování. V takovém případě již správce nebude smět tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

Důležité je, že ne v každém případě máte nárok na všechna výše uvedená práva a že RODO uvádí, kdy můžete konkrétní právo uplatnit.

Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy v písemné podobě nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě. I Zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.


SUBJEKT, ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech a v rozsahu, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů;

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce;

zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Zpracování osobních údajů správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1 výše.

Účel, základ, období, rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem pokaždé vyplývají z činností prováděných Zákazníkem v Internetovém obchodě.

Správce může v internetovém obchodě zpracovávat osobní údaje pro následující účely, z následujících důvodů, po následující období a v následujícím rozsahu:


Účel zpracování údajů


    

Právní základ zpracování

a doba uložení dat


    

Rozsah zpracování údajů


Plnění smlouvy nebo převzetí

opatření na žádost subjektu údajů

subjekt údajů před uzavřením výše uvedených smluv.


    

čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO (plnění smlouvy).


Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené smlouvy.


    

Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti, DIČ.Přímý marketing


    

Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (oprávněný zájem správce).


Údaje se uchovávají po dobu

existence oprávněného zájmu správce, avšak ne déle než po dobu promlčení nároků.

promlčecí lhůta nároků vůči subjektu údajů z důvodu jednání správce.

obchodní činnost správce.


    


E-mailová adresa


Marketing (pokud jste v tomto ohledu udělili souhlas se zpracováním).
    

Čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO (souhlas).


Údaje se uchovávají, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním.

jeho údaje pro tento účel.


    


Jméno, e-mailová adresaVedení daňových knih


    

Článek 6 odst. 1 písm. c) RODO ve spojení s článkem 86 § 1 daňového řádu.


Údaje se uchovávají po dobu stanovenou zákonem, který správci ukládá vést daňovou evidenci (do uplynutí promlčecí lhůty daňových povinností, pokud daňové zákony nestanoví jinak).


    


Jméno a příjmení, adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od adresy pro doručování), název společnosti, NIP.


Vznik, uplatnění nebo obrana proti nárokům, které může správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci.


    

Čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.


Údaje se uchovávají po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů v souvislosti s podnikatelskou činností Správce.


    

Jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / podnikání / sídla (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti, NIP.
PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ SKLEP24IP

Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění smluv uzavřených s vámi, je nezbytné, aby správce využíval služeb externích subjektů, jako je např. kurýrní společnost, přepravní společnost, subjekt provádějící online platby, poskytovatel softwaru nebo subjekt provádějící servis zařízení).

Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů.

Důležité je, že k předávání údajů Správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho dosažení.

Osobní údaje zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

Kurýři, dopravci, přepravní společnosti a společnosti podílející se na procesu přepravy - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá poštovní nebo kurýrní způsoby doručení, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který zásilku jménem Správce provádí, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky Zákazníka;

Subjekty provádějící elektronické platby nebo platby kartou - v případě, že Zákazník využívá v Internetovém obchodě elektronickou platbu nebo platbu kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu provádějícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na příkaz Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování platby provedené Zákazníkem. Může se také stát, že uživatel bude za účelem provedení platby přesměrován na webové stránky třetího subjektu. V takovém případě doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů takového subjektu;

Poskytovatelé IT a technických služeb Správci - v těchto případech Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů;

Poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb - poskytují správci účetní, právní nebo poradenskou podporu. V takových případech Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli, který jedná jeho jménem, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.


PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

V internetovém obchodě můžeme používat profilování pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí, která na základě tohoto profilování činíme, se netýkají uzavření nebo odmítnutí smlouvy nebo vyřízení objednávky.

Výsledkem použití profilování v internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy nebo zasílání nákupních návrhů, které mohou odpovídat preferencím dané osoby, v každém případě je na rozhodnutí osoby, zda chce obdržené návrhy využít.

Profilování v internetovém obchodě zahrnuje automatickou analýzu nebo předvídání chování osoby na webových stránkách internetového obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, prohlížením stránky konkrétního produktu v internetovém obchodě nebo analýzou historie předchozích nákupů v internetovém obchodě.

Podmínkou takového profilování je, že správce má osobní údaje dotyčné osoby, aby jí mohl následně zaslat například slevový kód.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej podobným způsobem významně dotýká.


SOUBORY COOKIE, GOOGLE ANALYTICS, ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů, které jsou odesílány serverem a ukládány na straně osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače nebo na paměťové kartě mobilního zařízení).

Údaje obsažené v souborech cookie můžeme zpracovávat, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, pro následující účely: (i) identifikace zákazníků jako přihlášených do internetového obchodu, (ii) zapamatování produktů přidaných do nákupního košíku, (iii) zapamatování údajů z vyplněných formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů nebo (iv) vedení anonymních statistik internetového obchodu.

Každý má možnost určit podmínky používání souborů cookie pomocí vlastního nastavení internetového prohlížeče (omezení nebo zakázání ukládání souborů cookie).

Nastavení vašeho internetového prohlížeče s ohledem na soubory cookie je důležité z hlediska vašeho souhlasu s používáním souborů cookie naším internetovým obchodem - tento souhlas může být vyjádřen také prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokud takový souhlas neudělíte, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči.