Zásady ochrany osobných údajov

INTERNETOVÝ OBCHOD SKLEP24IP - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov zhromaždených v rámci internetového obchodu dostupného na www.sklep24ip.pl (internetový obchod) je spoločnosť PS SERWIS so sídlom v Poľsku, v Świdnici (58-100), al. Niepodległości 16, NIP číslo: PL8841013063.

Kontaktné údaje správcu: kontakt@sklep24ip.pl, tel. +48 221 221 022.

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú zásady spracovania osobných údajov správcom v internetovom obchode vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracovania osobných údajov a práv dotknutých osôb.

Správca spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "RODO").

Osobné údaje poskytuje používateľ v rámci internetového obchodu dobrovoľne, ale v určitých prípadoch sú nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu alebo na to, aby správca mohol splniť zákonné požiadavky, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

Osobitnú pozornosť venujeme ochrane záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúvame, najmä zabezpečujeme, aby spracúvanie údajov neprebiehalo dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom dbáme na bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s nariadením RODO máte:

Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania a má právo namietať proti spracovaniu a má právo na prenosnosť údajov.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu, má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť - osoba, ktorej údaje správca spracúva, má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (dozorný orgán).

Právo namietať - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane profilovania. V takom prípade prevádzkovateľ nebude môcť ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, pokiaľ spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

Dôležité je, že nie v každom prípade máte nárok na všetky vyššie uvedené práva a RODO uvádza, kedy môžete uplatniť konkrétne právo.

Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv môžete kontaktovať správcu zaslaním príslušnej správy v písomnej forme alebo e-mailom správcovi na údaje uvedené v bode. I týchto zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu.


PREDMET, ÚČEL A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch a v rozsahu, v ktorom je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov;

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy;

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu;

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom si v každom prípade vyžaduje existenciu aspoň jedného z dôvodov uvedených v odseku 1 vyššie.

Účel, základ, obdobie, rozsah a príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom vždy vyplývajú z činností vykonávaných Zákazníkom v Internetovom obchode.

Správca môže v internetovom obchode spracúvať osobné údaje na nasledujúce účely, z nasledujúcich dôvodov, počas nasledujúcich období a v nasledujúcom rozsahu:


Účel spracovania údajov


    

Právny základ spracovania

a doba uchovávania údajov


    

Rozsah spracovania údajov


Plnenie zmluvy alebo prijatie

činnosť na žiadosť dotknutej osoby

subjekt údajov pred uzavretím uvedených zmlúv


    

Článok 6 ods. 1 písm. b) RODO (plnenie zmluvy).


Údaje sa uchovávajú počas obdobia potrebného na plnenie, ukončenie alebo iné skončenie platnosti uzavretej zmluvy.


    

Maximálny rozsah: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa doručenia (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od adresy doručenia), názov spoločnosti, DIČPriamy marketing


    

Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem prevádzkovateľa).


Údaje sa uchovávajú počas obdobia

existencia oprávneného záujmu, ktorý kontrolór sleduje, ale nie dlhšie ako je premlčacia lehota nárokov

premlčacia lehota nárokov voči dotknutej osobe z dôvodu konania správcu

Obchodné činnosti správcu.


    


E-mailová adresa


Marketing (ak ste v tejto súvislosti udelili súhlas so spracovaním).
    

Článok 6 ods. 1 písm. a) RODO (súhlas).


Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním

jeho alebo jej údaje na tento účel.


    


Meno, e-mailová adresaVedenie daňových kníh


    

Článok 6 ods. 1 písm. c) RODO v spojení s článkom 86 § 1 daňového poriadku.


Údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú zákonom, podľa ktorého je správca povinný viesť daňovú evidenciu (do uplynutia premlčacej lehoty daňových povinností, ak daňové zákony neustanovujú inak).


    


Meno a priezvisko, adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od adresy doručenia), názov spoločnosti, NIP


Vznik, uplatnenie alebo obhajoba nárokov, ktoré správca môže uplatniť alebo ktoré môžu byť uplatnené voči správcovi


    

Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO.


Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu správcu, nie však dlhšie ako je doba premlčania nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou správcu.


    

Meno a priezvisko, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od doručovacej adresy), názov spoločnosti, NIP
PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE SKLEP24IP

Pre riadne fungovanie internetového obchodu vrátane plnenia zmlúv uzavretých s vami je nevyhnutné, aby správca využíval služby externých subjektov, ako je napr. kuriérska spoločnosť, prepravná spoločnosť, subjekt vykonávajúci online platby, poskytovateľ softvéru alebo subjekt vykonávajúci servis zariadení).

Prevádzkovateľ využíva len služby takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky RODO a chránilo práva dotknutých osôb.

Dôležité je, že prenos údajov Správcom sa neuskutočňuje vždy a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov - Správca prenáša údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracovania osobných údajov a len v rozsahu nevyhnutnom na jeho dosiahnutie.

Osobné údaje zákazníkov internetového obchodu sa môžu prenášať nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

Kuriéri, dopravcovia, prepravné spoločnosti a spoločnosti podieľajúce sa na procese prepravy - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva poštové alebo kuriérske spôsoby doručenia, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý prepravu v mene Správcu vykonáva, a to v rozsahu potrebnom na vybavenie objednávky pre Zákazníka;

Subjekty spracúvajúce elektronické platby alebo platby kartou - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva elektronický spôsob platby alebo platbu kartou, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu spracúvajúcemu uvedené platby v Internetovom obchode na príkaz Správcu v rozsahu potrebnom na spracovanie platby uskutočnenej Zákazníkom. Môže sa tiež stať, že používateľ bude za účelom vykonania platby presmerovaný na webovú stránku tretieho subjektu. V takom prípade vám odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov takéhoto subjektu;

Poskytovatelia IT a technických služieb pre Správcu - v takýchto prípadoch Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu spracovania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov;

Poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb - poskytujú správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu. V takýchto prípadoch správca sprístupní získané osobné údaje zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie daného účelu spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.


PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

Profilovanie v internetovom obchode môžeme používať na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia, ktoré robíme na základe tohto profilovania, sa netýkajú uzavretia alebo odmietnutia zmluvy alebo splnenia objednávky.

Výsledkom používania profilovania v internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy alebo zasielanie nákupných návrhov, ktoré môžu zodpovedať preferenciám osoby, pričom v každom prípade je na rozhodnutí osoby, či chce prijaté návrhy využiť.

Profilovanie v internetovom obchode zahŕňa automatickú analýzu alebo predpovedanie správania osoby na webovej stránke internetového obchodu, napr. pridaním konkrétneho výrobku do košíka, prehliadaním stránky konkrétneho výrobku v internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórie nákupov uskutočnených v internetovom obchode.

Podmienkou takéhoto profilovania je, že správca má osobné údaje dotknutej osoby, aby jej mohol následne zaslať napríklad zľavový kód.

Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky vo vzťahu k dotknutej osobe alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňuje.


COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Súbory cookie sú malé informácie vo forme textových súborov odosielaných serverom a ukladaných na strane osoby navštevujúcej webové stránky internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača alebo na pamäťovej karte mobilného zariadenia.

Údaje obsiahnuté v súboroch cookie môžeme spracúvať, keď návštevníci používajú webové stránky internetového obchodu na tieto účely: (i) identifikáciu Zákazníkov ako prihlásených do Internetového obchodu, (ii) zapamätanie produktov pridaných do nákupného košíka, (iii) zapamätanie údajov z vyplnených formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov alebo (iv) vedenie anonymných štatistík Internetového obchodu.

Každý má možnosť určiť podmienky používania súborov Cookies prostredníctvom vlastného nastavenia internetového prehliadača (obmedzenie alebo zakázanie ukladania súborov Cookies).

Nastavenia vášho internetového prehliadača týkajúce sa súborov cookie sú dôležité z hľadiska vášho súhlasu s používaním súborov cookie naším internetovým obchodom - takýto súhlas môžete vyjadriť aj prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača. Ak takýto súhlas neudelíte, musíte zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači.